Obhajoby dizertačných prác

2021

  • MVDr. Lívia Karahutová, Rezistencia na antibiotiká v klinickej praxi, odbor 4.2.7 mikrobiológia, školiteľ Prof. MVDr. Vladimír Kmeť DrSc, Centrum biovied SAV, obhajoba august 2021 na UVLF Košice
  • RNDr. Dominika Batťányi Mravčaková, Modulácia trávenia oviec ovplyvnených endoparazitózou, odbor 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia, školiteľ MVDr. Zora Váradyová PhD, Centrum biovied SAV, obhajoba august 2021 na UVLF Košice
  • PhDr. Jozef Pisko, Reparačné mechanizmy v raných štádiách embryonálneho vývinu, odbor 4.2.10 fyziológia živočíchov, školiteľ MVDr. Dušan Fabian DrSc., Centrum biovied SAV, obhajoba august 2021 na UPJŠ Košice