BSD 2022 Základné informácie

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU – XVII. ročník

Dátum konania: 10. a 11. november 2022
Miesto konania: Pavilón morfologických disciplín, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Bolo prezentovaných 34 príspevkov z 37 publikovaných.

Organizačný a programový výbor:

RNDr. Veronika Kovaříková, PhD., MVDr. Dušan Fabian, DrSc., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov organizátorov:

doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD., UVLF v Košiciach
doc. MVDr. Katarína Vdoviaková , PhD., UVLF v Košiciach
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.,  PF UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Monika Kassayová CSc., PF UPJŠ v Košiciach
RNDr. Klaudia Čobanová, PhD., ÚFHZ Centrum biovied SAV
RNDr. Štefan Čikoš, DrSc., ÚFHZ Centrum biovied SAV

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2022
Zostavila: RNDr. Veronika Kovaříková, PhD. (ÚFHZ Centrum biovied SAV)
Recenzovali: doc. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD. (UVLF), doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD., (UVLF)