Neonikotinoidy

Testované účinné látky:
clothianidin, thiomethoxam, acetamiprid, thiacloprid

Testované komerčné produkty:
Agita 10WG (thiamethoxam), Mospilan 20SP (acetamiprid), Calypso 480SC (thiacloprid)

Súhrn a odporúčanie:
Thiacloprid predstavuje rizikový faktor pre vývin cicavčích embryí počas prvého týždňa po oplodnení. Embryotoxický potenciál ostatných neonikotinoidov je nižší, klesá v nasledujúcom poradí: thiacloprid > acetamiprid, thiomethoxam > clothianidin.
Aplikácia prípravkov na báze thiaclopridu samiciam spoločenských a hospodárskych zvierat v období párenia môže negatívne ovplyvniť vývinové schopnosti embryí a ich kvalitu.
Kvalitatívne parametre skorého embrya môže ohroziť aj opakovaný príjem rezíduí thiaclopridu v kontaminovanej strave.

Zhrnutie získaných výsledkov:
Prítomnosť thiaclopridu v prostredí vyvíjajúceho sa myšacieho preimplantačného embrya mala významný negatívny vplyv na jeho vývinové schopnosti v koncentrácii 10 uM a vyšších. Prítomnosť sekundárnych zložiek insekticídneho prípravku jeho škodlivý vplyv nezvýšila ani neznížila. Opakovaný príjem prípustných koncentrácií thiaclopridu oplodnenými samicami myší takisto negatívne ovplyvnil kvalitu získaných embryí (blastocýst).
Akútna referenčná dávka (denná prípustná dávka podľa EC) pre thiacloprid = 0,01 mg/kg.

Výsledky in vitro testov (model – kultivované myšacie preimplantačné embryá):


Vysvetlivky: Hodnoty v tabuľke predstavujú najnižšie koncentrácie testovaných látok zo štatisticky významným negatívnym vplyvom na sledované vývinové parametre.

Výsledky in vivo testov (model – orálne intoxikované oplodnené samice myši):


Vysvetlivky: Hodnoty v tabuľke predstavujú najnižšie testované dávky thiaclopridu zo štatisticky významným negatívnym vplyvom na sledované vývinové parametre.

Publikované:
BABEĽOVÁ, Janka – ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana – ČIKOŠ, Štefan – ŠPIRKOVÁ, Alexandra – KOVAŘÍKOVÁ, Veronika – KOPPEL, Juraj – MAKAREVICH, A.V. – CHRENEK, P. – FABIAN, Dušan. Exposure to neonicotinoid insecticides induces embryotoxicity in mice and rabbits. In Toxicology, 2017, 392C, p. 71-80. ISSN 0300-483X.
Financované z APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya
Link: http://dx.doi.org/10.1016/j.tox.2017.10.011