Projektová činnosť

Medzinárodné

MedPlants4Vet - Medicinálne rastliny v starostlivosti o zdravie zvierat: prechod z tradičnej na modernú veterinárnu medicínu.
Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine;
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA22109/
Doba trvania: 12.10.2023 - 11.10.2027
LIFT - Zlepšenie životov hospodárskych zvierat - položenie základov pre pozitívne životné podmienky zvierat
Lifting farm animal lives – laying the foundations for positive animal welfare
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA21124/
Doba trvania: 4.11.2022 - 3.11.2026
TRANSLACORE - Translačná kontrola v európskej onkologickej sieti
Translational control in Cancer European Network
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Messingerová Lucia , PhD.
Doba trvania: 4.10.2022 - 3.10.2026
GenE-Humdi - Liečba chorôb modifikáciou genómu
Genome Editing to Treat Humans Diseases
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Doba trvania: 15.9.2022 - 14.9.2026
ANDRONET - Európska sieť pre andrológiu – koordinácia výskumu, vzdelávania a verejného povedomia
European Andrology Network – Research Coordination, Education And Public Awareness
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA20119/
Doba trvania: 27.10.2021 - 26.10.2025
BETTER - Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.
Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 21.10.2021 - 20.10.2025
Absorbcia, distribúcia, depozícia a eliminácia enkapsulovanej formy tymolu v organizme králikov.
Absorption, distribution, deposition and elimination of encapsulated form of thymol in rabbit organism.
Program: Open Mobility
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Ako ovplyvňujú biotransformačné procesy tymolu "zdravie čreva" u zvierat.
How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism
Program: Open Mobility
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
EpiLipidNET - Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku
Pan-European Network in Lipidomics and Epilipidomics
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA19105/#tabs|Name:overview
Doba trvania: 13.10.2020 - 12.10.2024
Molekulárne a fyziologické vlastnosti proteínov včelej materskej kašičky
Molecular and physiological properties of honeybee royal jelly proteins
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.4.2021 - 31.3.2024
ENOVAT - Európska sieť pre optimalizáciu veterinárnej antimikrobiálnej liečby
European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Doba trvania: 15.11.2019 - 14.11.2023
Aplikácia tymolu ako kŕmneho aditiva vo výžive králikov.
Application of thymol as feed additive in rabbit nutrition.
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
BACFOOD - Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby
Bacteriocins and their benefits in reduction of spoilage, biofilm-producing bacteria from food products and food industry environment
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Prospešnosť aplikácie bakteriocínov v diéte koní
Benefits of bacteriocins application in horse diet
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Štúdium membránových proteínov asociovaných s extracelulárnymi vezikulami v reprodukčnom trakte cicavcov
Study of membrane proteins associated with extracellular vesicles in the mammalian reproductive tract
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalková Katarína, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Väzobné vlastnosti a úloha vybraných kvasinkových a ľudských proteínov prenášajúcich lipidy
Binding properties and function of selected yeast and human lipid transfer proteins
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov
New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Messingerová Lucia , PhD.
Doba trvania: 11.9.2018 - 10.9.2022
ANIMBACHEL - Bakteriocíny, bezpečný spôsob redukovania na antibiotiká rezistentné baktérie pre zachovanie zdravého chovu prasiat
Bacteriocins, a safe way to inhibit antibiotic resistant bacteria from pigs for healthy farming
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 15.2.2019 - 31.12.2021
Barthov syndróm - Štúdium morfológie mitochondrií v novom kvasinkovom modeli.
Barth syndrome - Study of mitochondrial morphology in a novel yeast model.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Monitorovanie fyziologického potenciálu včelej materskej kašičky na základe nových vedeckých poznatkov
Monitoring of the physiological potential of royal jelly based on new scientific knowledge
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.4.2021 - 31.12.2021
Štúdium molekúl zúčastnených vo fertilizačnom procese cicavcov
Study of molecules involved in fertilization process of mammals
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jankovičová Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
BioBrillouin - Brillouinova svetelná mikrospektrometria v biologickom a biomedicínskom základnom a aplikovanom výskume.
Brillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications.
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16124?management
Doba trvania: 28.2.2017 - 27.2.2021
Výskum molekulárnych determinantov a funkčných dôsledkov dimerizácie T-typu vápnikových kanálov
Exploring the molecular determinants and functional role of T-type channel dimerization
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
KeelBoneDamage - Identifikácia príčin a riešení poškodenia hrebeňa prsnej kosti u nosníc
Identifying causes and solutions of keel bone damage in laying hens
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 18.10.2016 - 17.10.2020
GroupHouseNet - Synergia pre zabránenie poškodzujúcemu správaniu u skupinovo chovaných ošípaných a nosníc
Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.grouphousenet.eu/
Doba trvania: 2.3.2016 - 1.3.2020
Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie
Lipid metabolisms as a crucial regulator of mitochondrial function
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Doba trvania: 1.3.2017 - 28.2.2020
PiGuNet - Európska sieť pre spoluprácu v oblasti faktorov ovplyvňujúcich mikrobiálnu rovnováhu gastrointestinálneho traktu prasiat a jej význam pre zdravie prasiat
European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 31.10.2014 - 30.10.2018
Charakterizácia nových interakčných partnerov N-typu (Cav2.2) vápnikového kanála
Characterization of novel interaction partners of the N-type (Cav2.2) calcium channel
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017
Prekurzory biosyntézy kardiolipínu: dôvody pre abnormálnu akumuláciu, vplyv na funkciu a morfológiu mitochondria
Precursors of cardiolipin biosynthesis: reasons for aberrant accumulation, effects on mitochondrial function and morphology
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Rastlinné extrakty a rastlinné silice ako kŕmne aditíva vo výžive zvierat: vplyv na kvalitu mäsa a fyziológiu čreva.
Plant extracts and essential oils as feed additives in animal nutrition: effects on meat quality and intestinal physiology.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017
Štúdium CD molekúl na cicavčích spermiách
Study of CD molecules on mammanlian sperm
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jankovičová Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Vplyv lipidového zloženia plazmatickej membrány kvasiniek na rezistenciu voči antifungálnym liečivám a iným stresovým faktorom
Role of the lipid composition of the yeast plasma membrane on resistance to antifungal drugs and other stress factors
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valachovič Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017
METHAGENE - Veľkoplošné meranie produkcie metánu u jednotlivých prežúvavcov z pohľadu genetického hodnotenia
Large-scale methane measurements on individual ruminants for genetic evaluations
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Váradyová Zora, PhD
Anotácia:
Web stránka projektu: www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1302
Doba trvania: 10.12.2013 - 9.12.2017
Hormonálna disregulácia v diabetickej gravidite (Molekulárne mechanizmy metabolických a stresových adaptácii cicavčieho embrya v diabetickej gravidite)
Hormonal dysregulations in a diabetic pregnancy (Molecular mechanisms of metabolic and stress-related adaptation of mammalian embryos in a diabetic pregnancy)
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2016
PUT771 - Štúdium mitochondriálnej dynamiky v transgénnom modeli Alzheimerovej choroby pomocou mikroskopie so super vysokým rozlíšením
Targeting mitochondrial dynamics in transgenic rat model of Alzheimer’s disease with superresolution microscopy
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cagalinec Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2016
Epiconcept - Epigenetika a prostredie v čase oplodnenia – Prostredie v čase oplodnenia ako epigenomický nástroj pre optimalizáciu produkcie potravín a zdravia zvierat
Epigenetics and Periconception Environment - Periconception environment as an epigenomic lever for optimising food production and health in livestock
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://cost-epiconcept.eu/
Doba trvania: 4.10.2012 - 3.10.2016
Identifikácia mechanizmov antibakteriálneho a imunomodulujúceho účinku probiotických kmeňov a cytokínov v podmienkach infekčno-zápalových ochorení
Identification of mechanisms of antibacterial and immunomodulating effect of probiotic bacterial strains and cytokines under infection-inflammatory disease
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2014 - 31.12.2015
Ovplyvňovanie bachorového metabolizmu prežúvavcov
Influence on rumen metabolisms of ruminants
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 5.2.2010 - 30.12.2015
BMPS - COST: Plynné prenášače, od základného výskumu po biologické aplikácie
COST: Gasotransmitters: from basic science to therapeutic applications
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.cost.esf.org/domains_actions/bmbs/Actions/BM1005
Doba trvania: 6.5.2011 - 5.5.2015
Celgene
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2009 - 31.12.2014
ENGHIR - Európska sieť pre výskum gastrointestinálneho zdravia
European Network for gastrointestinal Health Research
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: www.engihr.eu
Doba trvania: 1.5.2010 - 31.10.2014
AWARE - Výskum welfaru zvierat v rozšírenej Európe
Animal WelfAre Research in enlarged Europe
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: www.aware-welfare.eu
Doba trvania: 1.3.2011 - 28.2.2014
EUWelNet - Koordinovaná európska sieť pre welfare zvierat
Coordinated European Welfare Network
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 31.12.2012 - 31.12.2013
HypoxiaNet - Vnímanie hypoxie, signalizácia a adaptácia
Hypoxia and oxygen sensing, signaling and adaptation
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Web stránka projektu: www.hypoxianet.com
Doba trvania: 1.7.2009 - 30.11.2013
MNT-ERA.Net II - Ultracitlivé, stabilné a jednoduché v použití biosenzorické hroty pre AFM
Ultra-sensitive, stable and easy to use AFM bio sensor tips
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šnejdárková Maja, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
GEMINI - Materské interakcie s gamétami a embryami
Maternal Interaction with Gametes and Embryos
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.cost-gemini.eu/
Doba trvania: 28.2.2008 - 27.2.2012
milkCLA - Ovplyvňovanie produkcie CLA (konjugovaná linolová kyselina, cis9,trans11 C18:2) v mlieku prežúvavcov inokulovanými silážami.
Affecting of CLA (conjugated linoleic acid, cis9,trans11 C18:2) production with inoculated silages in milk of ruminants
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Jalč Dušan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2011
Molekulárne mechanizmy regenerácie bazálnych ganglií u spevavcov
Molecular Mechanisms of Basal Ganglia Regeneration in Songbirds
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2006 - 30.6.2011
EUGeneHeart - Genomika signalizácie v kardiomyocytoch pre liečbu a prevenciu zlyhania srdca
Genomics of Cardiomyocyte Signalling to Treat and Prevent Heart Failure
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: www.eugeneheart.eu
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2010
CavNET - L-typ Ca2+ kanálov v zdraví a chorobe
L-type Ca2+ channels in health and disease
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Web stránka projektu: http://www.cav-net.org/
Doba trvania: 16.12.2006 - 15.12.2010
Energetická výmena a cytoarchitektúra srdcových buniek. Vývojové zmeny a úloha cytoskeletu
Energetic cross-talks and cytoarchitecture of cardiac myocytes. Developmental changes and the role of cytoskeleton
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2009
-
Genetics and genomics of anaerobic gut treponemas
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Metabolické aktivity Troglodytella abrassarti - entodiniomorfního nálevníka trávicího traktu lidoopů
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 2.1.2009 - 31.12.2009
Morfologicko-funkčná štúdia riadenia bunkového cyklu zárodočných buniek a kmeňových buniek.
Morphology-functional study of cell cycle on embryonal cells and stem cells.
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Baran Vladimír, CSc.
Doba trvania: 1.4.2005 - 31.12.2009
SMIAG - Malé molekulárne inhibítory adhézie na glykozoaminoglykány
Small molecular inhibitors of adhesion on glycosoaminoglycan
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2002 - 30.11.2009
Vplyv rastlinných olejov na lipidový metabolizmus in vitro
Effect of plant oils on lipid metabolism in vitro
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Jalč Dušan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 25.10.2004 - 25.10.2009
CONTICA - Kontrola vnútrobunkového vápnika a arytmie
Control of intracellular Calcium and Arrhythmias
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: www.contica.eu
Doba trvania: 1.2.2006 - 31.7.2009
Lokalizácia S100A1 v srdcových bunkách človeka
Localization of S100A1 in human heart muscle cells.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Uhrík Branislav, CSc.
Doba trvania: - 31.12.2008
Restrikčné modifikačné systémy anaerobných baktérií
Restriction-modification systems of anaerobic bacteria
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2008
Viaclieková rezistenia spojená s nadexpresiou P-glykoproteínu u hematologických malignanciách asociovaná s následkami ožiarenia po Černobylskej katastrófe
P-glycoproteín Mediated Multidrug Resistance in Radiation-Associated Hematological Malignancies Following the Chernobil Accident.
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2008
Reorganizácia vápnikovej signalizácie v zlyhávajúcom srdci.
Reorganization of calcium signaling in heart failure
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Doba trvania: 1.5.2005 - 30.4.2008
Bunková biológia neutrálnych lipidov u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
Cell biology of neutral lipids of the yeast Saccharomyces cerevisiae
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.9.2005 - 31.12.2007
Ovplyvňovanie produkcie polynenasýtených mastných kyselín – PUFA a ich izomérov v bachorovej tekutine a v mlieku prežúvavcov rôznymi diétami a prídavkami olejnatých semien
-
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Jalč Dušan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2007
Príprava robustného transformačného systému u buniek Methanothermobacter thermoautotrophicus
Preparation of robust transforming system in cells Mathanothermobacter thermoautotrophicus
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Majerník Alan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2001 - 31.12.2007
Vplyv prírodných látok na baktérie tráviaceho traktu zvierat
-
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2007
Molekulárna diagnostika mikrobiálnych interakcií v zdravom čreve
Molecular diagnostics of microbial interactions in the health gut
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.1.2007
Meranie a monitorovanie welfaru hospodárskych zvierat
Measuring and Monitoring of Farm Animal Welfare
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Doba trvania: 1.10.2000 - 31.3.2006
Správanie a jeho fyziologické mechanizmy majúce vzťah k reprodukcii a welfaru u rodičov brojlerov
Behavior and its underlying physiological mechanisms related to reproduction and welfare problems in parent stock of meat type chickens
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Doba trvania: 1.6.2002 - 31.3.2006
C-RyR - Spriahnuté vrátkovanie vnútrobunkových vápnikových kanálov
Coupled gating between intracellular calcium release channels
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2002 - 31.12.2005
Úloha iónových kanálov mitochondrií v ochranných mechanizmoch srdca
Role of mitochondrial channels in cardioprotection
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2002 - 31.12.2004
RYR - Regulácia vápnikových iónových kanálov
Regulation of calcium release channels
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.1998 - 31.12.2001

Národné

Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Na stope identity mitochondriálneho chloridového kanálu
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Interakcia mitochondriálneho chloridového kanálu s translokátorovým proteínom
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu
Characterization of excitatory and inhibitory neurons in the brain areas relevant for development of social behaviour in the autismrelated model
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jurkovičová Tarabová Bohumila, PhD.
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondria
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
ALTZINC - Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat
Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
DRPGE - Úloha proteínov DNA opravy v génovej represii
The role of DNA repair proteins in gene repression
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Biotechnologický potenciál netradičných kvasiniek z hľadiska produkcie skvalénu
Biotechnological potential of nonconventional yeast in the production of squalene
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Garaiová Martina, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch
Smart deep brain stimulation as a treatment strategy in treatment-resistant depression
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom
Modulation of neuronal excitability by homocysteine
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Sledovanie vplyvu UV-B žiarenia na poškodenie DNA a reparačných mechanizmov v bunkovej línií L1210 exprimujúcej P-glykoproteín
The effect of UV-B radiation on DNA damage and repair mechanisms in the P-glycoprotein-expressing L1210 cell line
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šereš Mário, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu
​​​​​RNA structural determinant of Alus exonization
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Královičová Jana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Úloha fosfatidylglycerolu v potláčaní zápalu
The role of phosphatidylglycerol in attenuation of inflammation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov
Physiopathology of T-type calcium channels in motor neuron function
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: dr. Weiss Norbert, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Nano-Neuro-Plast - Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat
Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
GLYCO4BIO - Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie
Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
RENASTHERA - Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek
Novel renal antisense therapy platform for CKD
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
NONBOVQUAL - Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek
Evaluation method of raw goat milk microbiological quality and use of autochthonous lactic acid bacteria at non-bovine Milk processing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
IZOTIOVIVO - Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka
Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates\' and carboxylates\' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šereš Mário, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
HiVaLip - Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou
Nonconventional yeasts as producers of high value-added lipids
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Holič Roman, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
LIPinINF - Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu
The potential role of valproic acid in attenuation of inflammation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Optogenetika u s - Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie
Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat
Bacteriocins and their use to reduce spoilage microbiota in animal husbandry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Pogány Simonová Monika, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány
Bioactive oils in the therapy of microbial infections on avian chorioallantoic membrane
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Máčajová Mariana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat
Nutritional and health biomarkers in farm animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia
Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek
A new insight at isothiocyanates as substances interfering with the homeostasis of neoplastically transformed cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Imrichová Denisa, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospodárske zvieratá.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách
Monitoring the interconnection of molecular events leading to the development of multidrug resistance in leukemic cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora
The role of protein-protein interactions in regulation of the cardiac ryanodine receptor
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat.
Iron intake and antibiotic resistance in food animal Enterobacterales.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Kryofertilita - Kryouchovávanie gamét a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky
Cryopreservation of cattle gametes and embryos for gene banking
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo
Novel antidepressant therapy - long term consequencies on offspring
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Omnipotence - Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny
Defense mechanisms of microbial and animal cells in reducing their sensitivity to plant defensive compounds
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
KINSPL - Posttranslačná regulácia faktorov zostrihu pre-mRNA
Post-translational regulation of pre-mRNA splicing factors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
LEBRE - Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin
Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Interakcie mitochondriálnych genómov
Interactions of mitochondrial genomes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok
The skin microbiome in dogs under physiological and pathological conditions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách
Punicic acid: production and mechanisms of its action in yeasts
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Holič Roman, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Nová generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat.
New generation of feed additives in animal nutrition.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni
A pilot study of the selective effects of a new generation of RNA interfering agents at the cellular level
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 - 31.12.2023
Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov
Brain plasticity associated with learned vocal communication in songbirds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek
Sterol quality control in utilisation of external sterols under hypoxic stress in yeast
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valachovič Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach
Regulation of ryanodine receptors (RYR) from the rat brain under physiological and pathophysiological conditions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka
Study of tetraspanin family proteins in cattle reproduction process
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jankovičová Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov
Alternative parasite control of small ruminant
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Váradyová Zora, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
EMBRYOLOSS - Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu
Etiology of early preimplantation development disorders
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu
Co-transcriptional folding of pre-mRNA, model of structural motifs required for exon definition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Královičová Jana, PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
iPoW - Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny
Behavioural and physiological indicators of poultry welfare
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.12.2022
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu
Functional analysis of new proteins required for meiotic recombination.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Charakteristika lipid prenášajúceho proteínu u parazitického prvoka Plasmodium falciparum spôsobujúceho maláriu
Characterization of CRAL-TRIO containing phospholipid transfer protein in Plasmodium falciparum.
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Šťastný Dominik, M.Sc.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2022
Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Inhibícia de novo syntézy pyrimidínov ako potenciálny spôsob liečby akútnej myeloidnej leukémie s rezistenciou voči hypometylačným látkam
De novo pyrimidines synthesis inhibition as a potential treatment for acute myeloid leukemia with resistance to hypomethylating agents
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimoničová Kristína, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2022
Kontrola integrity DNA v preimplantačnom embryu
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Baran Vladimír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí
Mechanisms of communication and adaptation of preimplantation embryo in a disturbed environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Mundticínové substancie a ich antimikrobiálny potenciál
Mundticins and their antimicrobial potential
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Focková Valentína
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2022
KBD - Poškodenia hrebeňa hrudnej kosti – príčiny a dôsledky pre welfare, zdravie a produkciu nosníc
Keel bone damage – causes and consequences for laying hens welfare, health and production
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin
Behavioural disturbances in poultry – influence of mother presence and definition of individual phenotypes susceptible to its development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pichová Katarína, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včielieho plodu
Study and use of the bacteriocins in prevention of American foulbrood
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopčáková Anna, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Úloha homologickej rekombinácie v štruktúre chromatínu
The role of homologous recombination in chromatin structure
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piteľová Alexandra
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2022
Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1.
Study of alteration in leukemia cells phenotype after induction of ABCB1 membrane transporter
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Využitie aptamérov v základnej diagnostike AML - vývoj a validácia
Use of aptamers in the diagnosis of AML - development and validation
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Domšicová Michaela
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2022
Využitie modelu Ussing chamber na sledovanie absorpcie stopových prvkov v rôznych úsekoch tenkého čreva u monogastrických zvierat
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tokarčíková Katarína
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2022
FUPKOPROSP - Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravie
Functional food based on goats milk and its benefit on health
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
BIOZINC - Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia
Bioavailability of zinc in animals - the possibilities and solutions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
Fotodynamická terapia nádorových buniek karcinómu krčka maternice na modeli chorioalantoickej membrány morčacieho embrya
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kundeková Barbora
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2022
Dbl2 - Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Dbl2 protein as a novel regulator of genome stability and dynamics in fission yeast
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022
SWIREG - Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie.
Regulation of the Swi5-Sfr1 complex by protein phosphorylation.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33
Analyses of allele-specific regulation of CD33 expression
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Královičová Jana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu.
Characterization of new yeast model of Barth syndrome.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii
Voltage dependent calcium channels in nociception.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Potenciálne využitie stabilizátorov nálady na obnovenie mitochondriálnej funkcie
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Káňovičová Paulína
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2021
PuriTAAR - Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1)
Investigation of the mechanism of action of novel putative antidepressant drugs: pyridoindole derivatives and trace amine-associated receptor-1 (TAAR1) ligands
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Úloha proteínu Dbl2 v architektúre chromatínu v bunkách kvasinky Schizosaccharomyces pombe
The fission yeast Dbl2 protein and its role in chromatin architecture
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piteľová Alexandra
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2021
Utilizácia externých sterolov ako ochranný mechanizmus kvasinkových membrán v hypoxickom strese.
External sterol utilization protects yeast membranes under hypoxic stress
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petrisková Lívia
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2021
Vplyv aplikácie autochtónnych včelích probiotických laktobacilov na peľovom nosiči na imunitný status a kvalitu produktov včiel medonosných
The effect of application of honeybee autochthonous probiotic lactobacilli bound on the pollen carrier, on immune status and quality of honeybee products
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína, PhD.
Doba trvania: 1.4.2021 - 31.12.2021
Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou
Effect of endoplasmic reticulum-stress inducing substances on cell cycle regulatory mechanisms in cell lines with MDR phenotype
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šereš Mário, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu
The effect of polyphenols on the functions of signal proteins involved in proteins N-glycosylation in the endoplasmic reticulum of leukemia cells, depending on the expression of P-glycoprotein
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Boháčová Viera, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Petrič Daniel
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2021
Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch
Relationship between microarchitecture of mitochondrial network and its functional coupling in cardiomyocytes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
SPLICONC - Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu
Unravelling the mechanisms of post-translational regulation of RNA splicing factors in maintenance of genome integrity
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení
The application of myrosinase for sulforaphane activation in development of a novel product exhibiting cancer prevention effects
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Vzťah neurogenézy a spevu u spevavcov
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mertušová Justína
Anotácia:
Web stránka projektu: https://www.doktogrant.sav.sk/
Doba trvania: 1.1.2020 - 30.6.2021
BIOAKAHE - Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat
Bioactive substances, their impact and utilization for animals health
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Komplexný pohľad na vplyv prídavných látok na organizmus zvierat
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat naturálnymi a minerálnymi aditívami
Digestive modulation by phytogenic and mineral feed additives in farm animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Molekulárna analýza mikrobiálneho biofilmu u zvierat.   
Molecular analysis of microbial biofilm in animal. 
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Poškodzujúce správanie a welfare nosníc
Damaging behaviour and the welfare of laying hens
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Regulácia srdcového ryanodínového receptora fosforylovaného proteínkinázou A
Regulation of the cardiac ryanodine receptor phosphorylated by protein kinase A
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Sledovanie molekulárnych šaperónov na povrchu buniek a interakcia s ich partnerskými proteínmi
Monitoring of molecular chaperones on the cell surface and interaction with their partner proteins
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kyca Tomáš, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2020
Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Study of changes in expression of some regulatory and functional proteins connected with the presence of P-gp protein in leukemic cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Účinky organického zinku a medicinálnych rastlín na fyziologické procesy v tráviacom trakte prežúvavcov.
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kucková Katarína
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2020
Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány
The effect of photodynamic therapy on selected molecular markers of angiogenesis, fibroproliferation and structural changes on the Japanese quail chorioallantoic membrane model
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Máčajová Mariana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Vplyv medicinálnych rastlín na imunitné reakcie jahniat infikovaných parazitom Haemonchus contortus
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Batťányi Dominika, PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2020
Ovarian kryotech - Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky
Establishment of methodology of bovine ovarian tissue cryopreservation for the purposes of the gene banking
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny
Smart MoS2 platform for cancer diagnosis and targeted treatment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku "conditional" RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka
Novel synergistic antitumour properties of nuclear retinoid X receptor (RXR) agonists as a consequence of the conditional RXR-RAR heterodimer formation in human breast cancer cells
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu
Defense mechanisms of neoplastic cells against chemical stress
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
HippoOR - Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.
Prenatal and postnatal effects of δ and µ opioid receptor ligands on the hippocampal development and function.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
NOMAR - Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným anibiotikám
Progresive methods for elimination of development and sprad of bacterial resistance against relevant antibiotics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020
Učenie a neuroná - Učenie a nervová plasticita spevavcov
Learning and neuronal plasticity in songbirds
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
INTERLIPID - Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze
The role of organelle interactions in lipid homeostasis
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
DARLINK - Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv
Towards highly seletive cancer treatment: Endogenous lipoprotein-DARPin complexes as a new generation of targeted drug delivery vehicles
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat
Firmicutes, their properties and utilisation for animal health
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Interakcie mitochondrií a jadier v procese speciácie.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Luminálna regulácia srdcového ryanodínového receptora a jej molekulárne mechanizmy
Luminal regulation of the cardiac ryanodine receptor and its molecular mechanisms
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét.
Tetraspanins and partner molecules presence in the reproductive system of cattle, their participation in gamete interaction.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Úloha lipidových partikúl v biotechnologickej produkcii skvalénu kvasinkami
The role of lipid droplets in the biotechnology of squalene production in yeast
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
BIOGLYCO - Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny
Biochips and biosensors for glycorecognition, their development, prepararion and application in cancer research
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
MAMMALZOON - Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká
Small mammals as a potential source of zoonotic bacteria and resistance to antibiotics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
APTADIAG - Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamérov s proteínmi
Development of novel diagnostic method for clinical oncology based on the interaction of DNA aptamers with proteins
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
Xenembryo - Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya
Xenobiotics and preimplantation embryo development
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
PARASOLVING - Rezistencia parazitov na antihelmintiká-výzvy, perspektívy a riešenia
Anthelmintic resistance of parasites – challenges, perspectives and solutions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Váradyová Zora, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 - 28.6.2019
Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca
Mitochondrial dynamics and morphology in transgenic model of Wolfram syndrome: emerging role for heart protection
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cagalinec Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca
Mitochondria-endoplasmic reticulum functional interplay in Wolfram Syndrome: emerging role for heart and brain protection
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cagalinec Michal, PhD.
Web stránka projektu: http://www.confolab.sav.sk/indexSASPRO.html
Doba trvania: 1.3.2015 - 31.12.2018
Kvasinkové fosfatidylinozitol transferové proteíny: homeostáza lipidov a rezistencia k azolovým antimykotikám
Yeast phosphatidylinositol transfer proteins: lipid homeostasis and resistance to azole antimycotics.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
Molekulárne mechanizmy adaptácie preimplantačného embrya
Molecular mechanisms of preimplantation embryo adaptation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera)
Impact of selected xenobiotics on honeybee (Apis mellifera)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov
Novel pathways of N-type (CaV2.2) calcium channels regulation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu
The effect of endoplasmic reticulum stress inductors and proteaosome inhibitors on leukemia cell line L1210, SKM-1 and MOLM-13 with induced P-glycoprotein overexpression
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šereš Mário, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov.
Changes of leukemia cells drug sensitivity induced by changes of membrane drug transporters expression profile.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín
Possible dual function of P-glycoprotein in leukemia cells: efflux pump and regulatory protein
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 - 31.7.2018
CAMYS - Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu
Cytoarchitecture of calcium signalling of cardiac myocytes in development of myocardial hypertrophy
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.umfg.sav.sk/ovsb/projektyovsb/aktivne-projekty-v-ovsb/apvv-15-0302/
Doba trvania: 1.7.2016 - 1.5.2018
Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn
Diastolic function of the ryanodine receptor and generation of arrhythmogenic calcium waves
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 - 1.5.2018
SPMEIOSIS - Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotickú segregáciu chromozómov.
Characterization of novel genes involved in meiotic chromosome segregation.
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Web stránka projektu: http://www.saspro.sav.sk/
Doba trvania: 1.4.2015 - 31.3.2018
Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou.
Expression and co-localization of dyadic protein complexes in ventricular myocytes in relation to excitation-contraction coupling ontogenesis.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradníková, ml. Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Chorioalantoická membrána embrya prepelice japonskej ako in vivo model na testovanie hypericínom indukovanej fluorescenčnej diagnostiky nádorových lézií
Japanese quail chorioallantoic membrane as in vivo model for testing hypericin induced fluorescence diagnosis of tumor lesions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie
Regeneration of specific brain regions of adult songbirds studied by in vivo magnetic resonance
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
Štúdium mitochondriálnych lipidov v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe.
Study of mitochondrial lipids in the yeasts Saccharomyces cerevisiae and Schizosaccharomyces pombe.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
Tymiánový éterický olej ako kŕmne aditívum u hydiny.
Thyme essential oil as feed additive in poultry.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017
Účinok stresu vyvolaného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov na následnú starostlivosť o mláďatá a na hipokampálnu excitabilitu mláďat.
Effects of stress, induced by immune challenge during the gestation in rats, on maternal care behaviour and on hippocampal neuronal excitability in the offsprings
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Úloha fyziologicky aktívnych iónov Mg2+ a Zn2+ v luminálnej regulácii srdcového ryanodínového receptora.
The role of physiologically relevant metal ions Mg2+ and Zn2+ in the luminal regulation of the cardiac ryanodine receptor.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Vplyv kondičného stavu samíc na preimplantačný vývin embrya a úspešnosť biotechnologických postupov v reprodukčnej praxi
The effect of female body condition on preimplantation embryo development and success of biotechnological techniques in reproductive practice
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
ER stres - myo - Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov
Effect of endoplasmic reticulum stress on ultrastructure and metabolism of mammalian cardiomyocytes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017
Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov
The effect of myocardial load on distribution of the endoplasmic membrane reticulum of cardiac myocytes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.confolab.sav.sk/indexVEGMN.html
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Úloha neurosekrečných neurónov a vápnikovej signalizácie v depresii a návykovom správaní: hodnotenie prostredníctvom in-vivo elektrofyziológie (Štipendium SAV)
Role of Neurosecretory Neurons and Calcium Signalling in Depression and Addictive Behaviour: Assessment by in-vivo Electrophysiology (SAS Scholarship Program)
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Doba trvania: 8.10.2013 - 7.10.2017
Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov
Zinc in animal nutrition and consumer safety
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2013 - 30.9.2017
Bakteriocíny produkované probiotickými kmeňmi Firmicutes a ich využitie pre zdravie potravinových zvierat
Bacteriocins produced by probiotic strains of Firmicutes and their use to improve the health of food animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Emócie, kognitívne procesy a welfare hydiny
Emotions, cognition and poultry welfare
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Genetická ekológia antibiotickej rezistencie: výskyt rezistencie, gény rezistencie a ich šírenie v populáciách voľne žijúcich živočíchov
Genetic ecology of antibiotic resistance: resistance, resistance genes and its spreading in wild living animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Možnosti využitia aditív fytogénneho a nefytogénneho pôvodu pri ovplyvňovaní bachorového metabolizmu
Possibilities of using additives especially of phytogenic origin to influence ruminal fermentation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Príjem sterolov ako adaptačný mechanizmus kvasiniek na nepriaznivé podmienky.
Sterol uptake. An adaptation mechanism to hostile conditions in yeast.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valachovič Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Úloha kalsequestrínu v luminálnej regulácii ryanodínového receptora v srdci
The role of calsequestrin in luminal regulation of the cardiac ryanodine receptor
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.umfg.sav.sk/obfg/projekty/aktivne-projekty/vega-2000314/
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Viaclieková rezistencia leukemických buniek na rôzne terapeutiká
Multidrug resistance of leukemia cells to diverse drugs
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2016
Vplyv éterických olejov a minerálnych látok na fyziologické procesy v čreve a na antioxidačnú ochranu u zvierat.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Vplyv ranej výživy na kontrolu príjmu potravy, rast a enzymatickú aktivitu tenkého čreva mladých a dospelých zvierat
Effect of early nutrition on food intake control, growth and intestinal enzyme activity in juvenile and adult animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Šefčíková Zuzana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Vývoj diadickej vápnikovej signalizácie v priebehu postnatálneho vývoja ventrikulárnych myocytov.
Development of dyadic calcium signaling during postnatal maturation of ventricular myocytes.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradník Ivan, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.umfg.sav.sk/ovsb/projektyovsb/aktivne-projekty-v-ovsb/vega-2014714/
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Vzťahy medzi štruktúrou a funkciou ryanodínového receptora
Structure-function relationships of the ryanodine receptor
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.umfg.sav.sk/ovsb/projektyovsb/aktivne-projekty-v-ovsb/vega-2014814/
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Štúdium mechanizmov interakcie DNA aptamérov s rakovinovými markermi na povrchu leukemických T-buniek
The study of the mechaisms of interaction DNA aptamers with cancer markers at the surface of leukemic T-cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 30.12.2016
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení
-
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 8.10.2015 - 31.12.2015
Funkčné a metabolické vlastnosti kyslomliečnych baktérií tráviaceho traktu zvierat
Functional and metabolic properties of animal gastrointestinal lactic acid bacteria
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Indukcia apoptózy cez moduláciu IP3 receptorov v nádorových bunkách
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
IP3 receptory, ich modulácia a funkcia v nádorových bunkách
IP3 receptors, their modulation andf function in cancer cells
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
lipotox - Lipotoxicita u kvasiniek: mechanizmy ochrany pri akumulácii mastných kyselín a skvalénu.
Lipotoxicity in yeast: mechanisms of protection against accumulated fatty acids and squalene.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Holič Roman, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Mother-Embryo - Matka a embryo: vplyv materskej obezity a stresu na vývin preimplantačného embrya
Mother and embryo: the influence of maternal obesity and stress on preimplantation embryo dvelopment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Molekulárne mechanizmy spolupôsobenia stresových hormónov a hypoxie v nádorových bunkách: vplyv na expresiu a funkciu nádorového proteínu CA IX
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Princíp vrátkovania napäťovo závislých vápnikových kanálov
Principle of gating of voltage-dependent calcium channels
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Príprava nanoštruktúrovaných filmov, ich integrácia s bioelementmi a následné využitie
Preparation of nanostructured interfaces, their integration with bioelements and subsequent use
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoidných X receptorov v tkanivových kultúrach
Antitumour effect of biologically active ligands of nuclear retinoid X receptor heterodimers in tissue carcinoma cell lines
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Sekrécia mastných kyselín u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
Fatty acid secretion in the yeast Saccharomyces cerevisiae
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Holič Roman, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2015
Signálna dráha oxidu dusnatého a sírovodíka, jej poruchy a podiel na vzniku hypertenzie a aterosklerózy
Signaling pathway of nitric oxide and hydrogen sulfide, their perturbation and contribution on hypertension and atherosclerosis
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 19.7.2013 - 31.12.2015
H2S - Štúdium molekulárnych mechanizmov biologických účinkov H2S
Study of molecular mechanism of H2S biological effects
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Štúdium molekulárnych mechanizmov sprostredkujúcich účinky ionofórov na membránové kompartmenty eukaryotickej bunky
Molecular mechanisms mediating the effect of ionophores on membrane compartments of eukaryotic cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2015
Štúdium tkanivovej distribúcie, biochemických vlastností a funkcie CD molekúl v reprodukčnom procese hovädzieho dobytka.
The study of tissue distribution, biochemical properties and functions of CD molecules in the reproductive process of cattle.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2015
Úloha Na/Ca výmenníka pri nádorových ochoreniach, potenciálna modulácia vybranými transmitermi.
Role of the Na/Ca exchanger in tumor diseases, the potential modulation of the selected transmitter.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lenčešová Ľubomíra, PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava
-
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.3.2013 - 31.12.2015
Vplyv éterických olejov na fyziologické procesy prebiehajúce v čreve zvierat a ich úloha v antioxidačnej ochrane organizmu.
The effect of essential oils on physiological processes in animal intestine and their role in antioxidant protection of organism.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Výskyt a význam rodu Bifidobacterium u psov
Occurence and impact of the genus Bifidobacterium in dogs
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
NanoTechPDT - Využitie biofotonických nanotechnológií k štúdiu mechanizmov bunkovej smrti s cieľom zvýšenia citlivosti detekcie a selektivity liečby nádorov
Towards increased sensitivity of cancer detection and selectivity of cancer treatment: biophotonic nanotechnology applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris, PhD.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
PROIMUNOCYHYD - Probiotické mikroorganizmy a regulácia cytokínovej odpovede v prevencii imunopatologických zmien počas črevných bakteriálnych infekcií u hydiny
Probiotic microorganisms and regulation of cytokine response in prevention of imunopathologic changes during intestinal bacterial infections in poultry
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.10.2015
Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny
Building a Competency Centre for research and development in the field of molecular medicine
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2011 - 31.10.2015
Bunkové zmeny spojené s nadexpresiou P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Overexpression of P-glycoprotein induced cell changes in leukemia cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
CEMAN - Centrum excelentnosti na štúdium metabolických aspektov vývoja, diagnostiky a liečby nádorových ochorení
Center of excellence for the treatment of metabolic aspects of development, diagnostics and treatment of cancer diseases
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2011 - 31.12.2014
Glykomika - Centrum excelentnosti pre glykomiku
Center of excellence for glycomics
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.11.2010 - 31.12.2014
Homeostáza neutrálnych lipidov u kvasiniek: od bunkovej biológie k biotechnológii
Neutral lipid homeostasis in yeast: from cell biology to biotechnology
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2014
Kompetícia medzi Ca2+ a iným katiónom o interakčné miesto lokalizované na luminálnej doméne srdcového ryanodínového receptora a jej vplyv na reguláciu receptora.
Competition between Ca2+ and other cation for luminally located binding site on the cardiac ryanodine receptor and its effect on the receptor regulation.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Mangán vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov
Manganese in animal nutrition and consumer safety
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Molekulárna analýza HGD génu a zavedenie in vitro modelu na štúdium potenciálnych terapeutických agensov u pacientov s alkaptonúriou
Molecular analysis of HGD gene and establishment of in vitro model for studying of potential therapeutic agents in pacients with alkaptonuria
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Radvánszky Ján, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Nové metódy biologickej ochrany pred mikrobiálnymi ochoreniami včiel
New methods of biological protection from bees microbial diseases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Nukleo-mitochondriálne interakcie ako hybná sila speciácie
Nucleo-mitochondrial interactions as the driving force for speciation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Plasticita membránových systémov srdcových svalových buniek
Plasticity of the membrane systems of cardiac myocytes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Štúdium redoxnej a radikálovej regulácie mitochondriálnych chloridových kanálov zo srdca potkana v podmienkach oxidačného stresu
Study of redox and radical regulation of mitochondrial chloride channels from rat heart under oxidative stress
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.12.2012 - 31.12.2014
H2S-NO - Štúdium spriahnutej sulfido-nitrózo signalizačnej cesty H2S
Study of the coupled sulfide-nitroso signaling pathway of H2S
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2014
Úloha vybraných bunkových receptorov v preimplantačnej embryogenéze
The role of selected cell receptors in preimplantation embryogenesis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
BlaGen - Beta-laktamázové gény u enterobaktérií v životnom prostredí zvierat a v bioaerosoloch
Beta-lactamase genes of enterobacteria in the animal environment and bioaerosols
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.saske.sk/atbres/
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
EmbCellDev - Kontrolné mechanizmy vývinu oocytu a preimplantačného embrya
Control mechanisms oocyte and preimplantation embryo develpment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Baran Vladimír, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.saske.sk/embcelldev/
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
MINAPTA - Mechanizmy interakcie malých molekúl s DNA aptamérmi
The mechanisms of interaction small molecules with DNA aptamers
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šnejdárková Maja, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
MITOCHROM - Molekulárna architektúra, dynamika a evolúcia chromozómov v mitochondriách kvasiniek
Molecular architecture, dynamics and evolution of chromosomes in yeast mitochondria
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
REMOD - Remodelovanie myokardu - úloha vápnikovej signalizácie
Myocardial remodelling - the role of calcium signalling
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.confolab.sav.sk/data/APVVRe.htm
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
NeuroCa - Vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite
Calcium channels in neuronal excitability
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
LEUPGLY - Zmeny v metabolizme bunky vyvolané nadexpresiou transportéra liečiv P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Alternation in cell metabolism asocciated with drug transporter P-glycoprotein overexpression in leukemia cells
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
EpiNeuWel - Epigenetické, fyziologické a neurobehaviorálne aspekty welfaru hydiny
Epigenetic, physiological and neurobehavioural aspects of poultry welfare
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2011 - 30.4.2014
Fertilita - Vplyv telesnej kondície a niektorých imunologických faktorov (CD molekúl) na fertilizačný proces u hovädzieho dobytka
Effect of body condition and some immunological factors (CD molecules) on fertilization process in cattle
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simon Michal, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2011 - 30.4.2014
Bakteriocín-produkujúce mikrobiota, ich bakteriocíny a zdravie hydiny
Bacteriocin-producing microbiota, their bacteriocins and poultry health
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Časovo - priestorové trendy šírenia hnilôb drevín v sídlach v ostatných troch desaťročiach
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Dynamika sarkolemy a membránovej iónovej vodivosti srdcových svalových buniek
Sarcolemmal and membrane conductance dynamics in cardiac myocytes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradník Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Energetická výmena a cytoarchitektúra srdcových svalových buniek. Úloha mitochondriálneho proteínu OPA1
Energetic cross-talks and cytoarchitecture of cardiac myocytes. Role of the mitochondrial protein OPA1.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2013
Faktory determinujúce spriahnuté vrátkovanie ryanodínových receptorov v srdci
Determinants of coupled gating among cardiac ryanodine receptors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Genomika a biotechnologické využitie genómu bakteriofágov Enterococcus faecalis
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Mechanizmy získanej rezistencie na antibiotiká enterobaktérií a stafylokokov
Mechanisms of acquired antibiotic resistance in enterobacteria and staphylococci
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Mechanizmy komunikácie medzi iónovými kanálmi diády kardiomyocytu
Mechanisms of communication among ion channels of cardiomyocyte dyad
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavelková Jana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Mikrobiálne a funkčné zmeny čreva vo vzťahu k príjmu potravy a rastu zvierat
Microbial and functional gut changes in relation to food intake and growth of animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Mozeš Štefan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Modulácia a funkcia inozitol 1,4,5-trisfosfátových receptorov (IP3R) v neuronálnych štruktúrach pri poškodení centrálneho nervového systému (CNS)
Modulation and function of inositol-1,4,5-trisphosphate receptors (IP3Rs) in neuronal structures of central nervous system (CNS) in normal and pathological conditions.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pavlovičová Michaela, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Poruchy fertility a preimplatačného vývinu embrya pri obezite
Disorders of fertility and preimplantation embryo development associated with obesity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Prirodzený systém odmeňovania v mozgu, jeho dopamínergické mechanizmy a welfare hydiny
Natural brain reward system, its dopaminergic mechanisms and poultry welfare
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
VK11 - Štúdium kanálových vlastností
Study of channel properties of novel crown ethers containing polymers in lipid membranes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2013
Transport a turnover lipidov: príspevok k poznaniu mechanizmov rezistencie kvasiniek na antifungálne látky a stres
Lipid transport and turnover: contribution to the understanding of yeast resistance to antifungals and stress
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2013
Využitie mikroorganizmov k ovplyvňovaniu produkcie konjugovanej linolovej kyseliny u prežúvavcov
The use of microorganisms for influence the conjugated linoleic acid production in ruminants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Jalč Dušan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
DNA-DG - Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách
Diagnostics of socially important disorders in Slovakia, based on modern biotechnologies
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kádaši Ľudevít, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.11.2010 - 31.10.2013
YEASTLIPID - Homeostáza mitochondriálnych lipidov: kvasinka Saccharomyces cerevisiae ako modelový organizmus
Mitochondrial lipid homeostasis: the yeast Saccharomyces cerevisiae as a model organism
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2009 - 30.9.2013
VTEC - Antimikrobiálna rezistencia Escherichia coli ako biologický hazard pre potraviny
Antimicrobial resistance of Escherichia coli as food biohazard
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2009 - 31.8.2013
Komplexná mutačná analýza génu zodpovedného za neurofibromatózu typ I
Mutation scanning of the gene responsible for neurofibromatosis type 1
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kádaši Ľudevít, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Mechanizmus regulácie jednotlivých typov IP3 receptorov a ich funkcia
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Mechanizmy regulácie diastolickej aktivity ryanodínového receptora
Mechanisms of regulation of the diastolic activity of the ryanodine receptor
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.confolab.sav.sk/data/VEGAAZ.htm
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Modulácia mitochondriálnych kanálov zo srdca potkana sírovodíkom
Modulation of rat heart mitochondrial channels by hydrogen sulfide
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Pôsobenie éterických olejov na fyziologické procesy v čreve zvierat
The effect of essential oils on physiological processes in the intestine of animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Regulácia vrátkovania T-typu vápnikového kanála
Regulation of the gating of the T-type calcium channel
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Štúdium vzťahu Na+/Ca2+ výmenníka a ostatných transportných systémov pre vápnik
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hudecová Soňa, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Úloha dopamínergického systému v neurogenéze a regenerácii mozgu vtákov
The role of dopaminergic system in neurogenesis and brain regeneration in birds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Vplyv nadexpresie P-glykoproteínu a navodenia viacliekovej rezistencie na niektoré aspekty metabolizmu
Effect of overexpression of P-glycoprotein and development of multidrug resistance on some aspects of metabolism
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
MoMRyR - Mechanizmy zlyhania funkcie ryanodínového receptora
Mechanisms of ryanodine receptor dysregulation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.confolab.sav.sk/data/APVVLPP.htm
Doba trvania: 1.9.2009 - 31.8.2012
TRANSMED 2 - Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED 2)
Center of excellence for the translational research in molecular medicine
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.6.2010 - 31.5.2012
TRANSMED 2 - Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne 2 (TRANSMED 2)
Centre of Excellence for translational research in molecular medicine (TRANSMED 2)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2010 - 31.5.2012
Biofyzikálne princípy regulácie napäťovo závislých iónových kanálov v zdraví a chorobe
Biophysical principles of voltage dependent ion channels regulation in health and disease
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
MYOPHYS - Bunková a molekulárna fyziológia kardiomyocytov
Cell and molecular physiology of cardiomyocytes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2011
Dlhodobý pobyt prepelice japonskej v simulovanej mikrogravitácii
Long-term stay of Japanese quail in simulated microgravity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Škrobánek Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Efekt fyziologickej koncentrácie luminálneho Ca2+ na funkčné vlastnosti ryanodínového receptora zo srdca potkana
Regulation of cardiac ryanodine receptor by physiological concentration of luminal Ca2+
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Evolučné paradoxy mitochondrií a ich genómov (petitnosť a architektúra)
Evolutionary paradoxes of mitochondria and their genomes (petiteness and architecture)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Extracelulárne signály - vplyv na preimplantačnú embryogenézu
Extracellular signals – the influence on the preimplantation embryogenesis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
BOVCD - Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka
Identification and functional analysis of the CD molecules on the somatic and gametic cells of cattle
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simon Michal, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.ubgz.sav.sk
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Mutačná analýza génu LRRK2 a iných vybraných génov asociovaných so vznikom Parkinsonovej choroby
Mutation analysis of LRRK2 gene and other slected genes associated with Parkinson disease development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťková Andrea, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Naturálne substancie a ich využitie pre zdravý chov psov
Natural substances and their use for healthy dogs
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Remodelácia cytoarchitektúry kardiomyocytov vo funkčne modifikovanom myokarde.
Remodeling of cytoarchitecture of cardiomyocytes in functionally modified myocardium
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Účinky fuzáriových mykotoxínov na antioxidačný status a imunitu hydiny
Effects of fusaria mycotoxins on antioxidant status and immunity of poultry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Leng Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
mykotoxin - Účinky fuzáriových mykotoxínov na antioxidačný status hospodárskych zvierat
The effects of fusarium mycotoxins on antioxidant status of farm animals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Leng Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2011
Vplyv beta-blokátorov na elektrickú aktivitu a ultraštruktúru myokardu po remodelácii navodenej izoprenalínom
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2011
Vplyv cudzorodých látok na biodiverzitu a antioxidačný status prirodzených mikrobiálnych ekosystémov
Impact of xenobiotic substances on the biodiversity and the antioxidative status of natural microbial ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Vzťah iónovej homeostázy a dynamiky organel eukaryotickej bunky
Relationships between ion homeostasis and organelle dynamics in eukaryotic cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Zmeny leukemických buniek pozorované pri rozvoji viacliekovej rezistencie spojenej s nadexpresiou P-glykoproteínu
Changes of leukemia cells associated with P-glycoprotein mediated multidrug resistance development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Zmeny v ATP syntetizujúcom systéme mutantov methanoarchaea M.thermautotrophicus rezistentných k N,N-dicyclohexylkarbodiimidu, tributylcínu a diethylstilbesterolu
Alterations of the ATP synthesizing systems in N,N´-Dicyclohexylcarbodiimide, tributyltin and diethylstilbesterol resistant mutants of methanoarchaeon Methanothermobacter thermautotrophicus
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Šmigáň Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Biomembrány - Biomembrány: štruktúra a dynamika membrán vo vzťahu k bunkovým štruktúram
Biomembranes: Membrane structure and dynamics in relation to cell functions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2008 - 31.10.2011
Biomembrány - Biomembrány: štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám
Biomembranes: structure and dynamics of biological membranes related to cell functions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2008 - 30.6.2011
TRANSMED 1 - Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED1)
Centre of Excellence for translational research in molecular medicine (TRANSMED1)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Doba trvania: 21.5.2009 - 20.5.2011
TRANSMED - Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED)
Center of excellence for the translational research in molecular medicine
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 19.5.2009 - 30.4.2011
Antimikrobiálna rezistencia črevnej mikroflóry zvierat vo vzťahu k potravinám
Antimicrobial resistance of animal intestinal microflora in relation to the foods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Biológia a ekológia plazmidov v mikrobiálnom ekosystéme tráviaceho traktu
Plasmid biology and ecology in digestive tract microbial ecosystem
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
CEKVY - Centrum excelentnosti pre kardiovaskulárny výskum
Center of excellence for cardiovascullar research
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2010
SlovArVet - Dynamika vývoja a mechanizmy rezistencie na betalaktámy a chinolóny u animálnych Escherichia coli
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www2.saske.sk/atbres/
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.12.2010
ENZYBIO - Enzybiotiká - molekulárny dizajn nových antibakteriálnych látok degradujúcich bunkovú stenu Gram-pozitívnych kokov
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Gastrointestinálne protozoá a ich úloha v trávení zvierat
Gastrointestinal protozoa and their role in the digestion of animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 2.1.2008 - 31.12.2010
Hydrolázy bunkových stien enterokokov: molekulárna a funkčná charakterizácia
Cell wall hydrolases of enterococci: molecular and functional characterisation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Piknová Mária, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
IP3 receptory, ich modulácia a funkcia za normálnych a patologických podmienok
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Kvasinky ako nástroj pre produkciu biotechnologicky hodnotných steroidov: biochemický a genetický prístup
Yeast as a tool for producing biotechnologically valuable sterols: the biochemical and genetic approach
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Modulácia vápnikovej signalizácie v sarkoplazmatickom retikule pri zlyhaní srdca
Modulation of calcium signaling in the sarcoplasmic reticulum in heart failure.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradník Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Molekulárna analýza závažných dedičných neuromuskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení
Molecular analysis of severe inherited neuromuscular and neurodegenerative diseases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kádaši Ľudevít, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Molekulárne mechanizmy regenerácie bazálnych ganglií u spevavcov
Molecular Mechanisms of Basal Ganglia Regeneration in Songbirds
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
RegEmbryo - Molekulárne mechanizmy regulácie vývinu preimplantačného embrya
Molecular mechanisms of preimplantation embryo development regulation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Monitorovanie welfaru hydiny s využitím behaviorálnych a rádiotelemetrických metód
Monitoring of poultry welfare using behavioural and radiotelemetric methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Nadexpresia P-glykoproteínu a s ňou spojené zmeny v spektre a v hladinách bunkových oligo- a polysacharidov
Overexpression of P-glycoprotein and associated changes in spectrum and levels oligo- and polysaccharides
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
NANOBIOSENS - Nanoštruktúry pre vývoj biosenzorov
Nanostructures for development of biosensors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šnejdárková Maja, CSc.
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.12.2010
Naturálne substancie a ich vplyv na fyziologický stav a zdravie zvierat
Natural substances and their effect on physiology and health of animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Neurobiologické mechanizmy regulácie ozobávania peria u nosníc
Neurobiological control mechanisms of the feather pecking in laying hens
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
BAPROPHERA - Nové bakteriocinogénne probiotiká a prebiotiká a ich využitie na dosiahnutie zdravšieho chovu králikov
New bacteriocinogennic probiotics and prebiotics and their use to achieve healthy rabbits husbandry
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.2.2009 - 31.12.2010
Probiotické baktérie a ich úloha pri ovplyvňovaní črevného ekosystému a stimulácii imunitnej odpovede u hydiny pri salmonelóze
The role of probiotic bacteria in influencing intestinal ecosystem and in stimulating of immunity in chickens affected by salmonellosis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
CLARUSIL - Produkcia konjugovanej linolovej kyseliny ovplyvňovaním diét u prežúvavcov
The production of conjugated linoleic acid by influencing of diets in ruminants
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Jalč Dušan, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: www2.saske.sk/clarusil/Clarusil%20sk/CLARUSIL-sk.htm
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Sledovanie vplyvu esenciálnych olejov na vybrané metabolické parametre u zvierat
Investigation of effect of essential oils on selected metabolic parameters in animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
SEANIM - Úloha selénu pri udržiavaní zdravia a produkcie hospodárskych zvierat
Role of selenium in maintenance of health and production in farm animals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Leng Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Úloha tenkého čreva v kontrole príjmu potravy a regulácie telesnej hmotnosti
The role of the small intestine in food intake control and body weight regulation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Mozeš Štefan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Vplyv porúch homeostatickej rovnováhy organizmu matky na kvalitu preimplantačných embryí
The effect of maternal homeostasis disorders on preimplantation embryo quality
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
cleanergy - Využitie komplexných prírodných organických materiálov (KPOM) na energetické účely s použitím netradičných mikroorganizmov
Exploitations of complex organic materials by means of non-traditional micro-organisms for energetic purposes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Šmigáň Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.12.2010
ENTAMBICO - Enterocíny a eliminácia metabolickej záťaže vyvolanej prenosnou rezistenciou na antibiotiká u enterokokov
Enterocins and amelioration of biological cost of acquired antibiotic resistance in enterococci
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.3.2007 - 31.8.2010
- - Antimykotiká ako nástroj pri štúdiu biogenézy membránových lipidov u kvasiniek
Antimycotics as a tool for the study of membrane lipid biogenesis in yeast
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Bunkový objem a sekrécia inzulínu
Cell volume and insulin secretion
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Troglodytella - Gastrointestinálne ciliáty a ich úloha v trávení ľudoopov
Gastrointestinal ciliates and their role in the digestion of great apes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.2.2008 - 31.12.2009
Neurobiológia vokálnej komunikácie u vtákov
Neurobiology of vocal communication in birds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Nanobiosens - Štúdium afinitných interakcií na nanoštruktúrnych substrátoch dendriméroch pomocou kremenných mikrováh
Study of the affinity interaction on the nanostructured substrates dendrimers via quarz crystal microbalances
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šnejdárková Maja, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: UBGZ_SAV
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Štúdium interaktívneho miesta P-glykoproteínu s derivátmi pentoxifylínu
Study of the interactive binding site of P-glycoprotein with pentoxifylline derivatives
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dočolomanský Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Transgeneračný prenos hormónov a následné adaptácie počas postnatálneho vývinu živočíchov
Transgeneration transfer of hormones and subsequent control mechanisms
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Výboh Pavel, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Transport a trunover fosfolipidov ako regulačné mechanizmy lipidového zloženia membrán u kvasinky Saccharomyces cerevisae
Transport and turnover of phospholipidis as regulatory mechanism of membrane lipid composition in yeast Saccharomyces cerevisae
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Zmeny v metabolizme neoplastických buniek sprevádzajúce navodenie „multidrug“ rezistencie sprostredkovanej P-glykoproteínom postupnou adaptáciou senzitívnych buniek na cytostatiká
Changes of neoplastic cell metabolism associated with development of p-glycoprotein mediated miltidrug resistance induced by adaptation of sensitive cells to drugs
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Regulácia Na+/Ca2+ výmenníka za normálnych a patologických podmienok v srdci a mozgu cicavcov
Regulation of the Na+/Ca2+ exchanger under normal and pathophysiological conditions in the heart and brain of mammals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hudecová Soňa, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.12.2009
Štruktúra, funkcia a regulácia neuronálnych vápnikových kanálov
Structure, function and regulation of neuronal calcium channels
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.12.2009
DNA diagnostika závažných dedičných ochorení, častých v populácii Slovenska
DNA diagnostics of serious genetic disorders, frequent in the Slovak population
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kádaši Ľudevít, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2008
Spriahnuté vrátkovanie RYR2 kanálov izolovaných zo srdca potkana
Coupled gating of RYR2 channels from rat heart
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2008
Kam siahajú naše genetické korene: Fylogeografická analýza variability mitochondriálnej a Y-chromozómovej DNA v slovenskej populácii
Tracing our genetic roots: A fylogeography of mitochondrial and Y-chromosomal DNA variability in Slovak population
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kádaši Ľudevít, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2006 - 12.12.2008
Fenotyp "multidrug" rezistencie spojený s overexpresiou mdr 1 - p-glykoproteínu v neoplastických bunkáchp
Phenotype of multidrug resistance associated with overexpresion of mdr 1 - p-glycoprotein in neoplastic cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Komplex I a dýchací reťazec trypanozomatíd
Complex I and respiratory chain of trypanosomatides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valachovič Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
- - Mitochondriálne interakcie v evolúcii, speciácii, starnutí a eukaryotickej harmónii. (Mitofylogenomika a mitochondriálne inžinierstvo)
Mitochondrial interactions in the evolution, speciation, ageing and eukaryotic harmony /mitophylogenomics and mitochondrial engineering/
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Molekulárne a funkčné aspekty modulácie inozitol 1,4,5- trisfosfátových receptorov v normálnych a patologických podmienkach
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Produkcia a využitie monoklonových protilátok pri biochemickej, histochemickej a funkčnej analýze niektorých CD molekúl (antigénov) bunkových membrán hovädzieho dobytka
Production and application of monoclonal antibodies in biochemical, histochemical and functional analysis of some CD molecules (antigens) of bovine cell membranes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simon Michal, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Reakcia cytoarchitektúry svalových buniek na zablokovanie expresie špecifických proteínov
Respons of the cytoarchitecture of muscle cells to invalidation of the specific proteins expresion
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Štúdium modulácie chloridových a vápnikových kanálov v mitochondriálnych membránach srdca potkana
Study of modulation of chloride and calcium channels mitochondrial membrane of rat heart
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Štúdium transformácie energie u methanoarchaea Methanothermobacter thermoautotrophicus: izolácia a charakterizácia mutantov rezistentných k amiloridu, NO3, DCCD a bafilomycínu A1
Study of energy transformation in methanoarchaea Methanothermobacter thermoautotrophicus: Isolation and characterization of amiloride, NO3, DC CD and bafilomycín A1- resistant mutants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Šmigáň Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Vývin reprodukčnej schopnosti prepelice japonskej v simulovanej mikrogravitácii
Development of reproductive ability in Japanese quail exposed to simulated microgravity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Škrobánek Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
CalSigHF - Zmeny cytozolickej a luminálnej vápnikovej koncentrácie pri zlyhaní srdca
Abnormal cytosolic and luminal calcium signalling in heart failure
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 30.11.2008
BIOMEMBRÁNY: Prierezový program vzdelávania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v biologických a biomedicínskych odboroch
BIOMEMBRANES: cross-sectional educational program for graduate students and young scientists in life sciences
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Web stránka projektu: http://www.ubgz.sav.sk/biomembrany/index.htm
Doba trvania: 1.2.2006 - 31.10.2008
Vzdelávanie a podpora postdoktorandov – mladých vedeckých pracovníkov v oblasti vied o materiálovom inžinierstve, v chemických vedách a v oblasti molekulárnej biológie a genetiky, vrátane biotechnológií
Education and support of postdoctoral students – young researchers in field of material engineering science, chemical science and molecular biology and genetics, including biotechnologies
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2007 - 30.9.2008
- - Súčasné trendy vo fyziologickom a behaviorálnom výskume - rozširovaním praktických zručností k vyššej efektivite doktorandského štúdia
Current trends in physiological and behavioural research – higher effectiveness of doctoral studies by widening the practical skills
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Doba trvania: 1.11.2006 - 31.7.2008
Kvasinky ako model patologických porúch lipidovej homeostázy eukaryotických buniek
Yeast as a model of pathological disturbances of eukaryotic lipid homeostasis
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valachovič Martin, PhD.
Doba trvania: 1.2.2005 - 31.12.2007
Mechanizmus väzby excitácie s kontrakciou v normálnom a zlyhávajúcom myokarde cicavcov
Mechanism of excitation-contraction coupling in normal and failing mammalian myocardium
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradník Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.2.2005 - 31.12.2007
molgen - Molekulárno genetické princípy membránovo viazaných procesov buniek v normálnej a patologickej fyziológii živočíchov
Molecular genetic principles of membrane bound processes in normal and pathological animal physiology
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Šmigáň Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.2.2005 - 31.12.2007
Signalizačné a transportné funkcie biologických membrán za normálnych a patologických podmienok
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2005 - 31.12.2007
Fyziológia správania hydiny vo vzťahu k produkčným vlastnostiam a welfaru
Behavioural physiology of poultry related to production traits and welfare
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007
Vápniková homeostáza a signalizácia v bunke - vzájomné vzťahy a štruktúry, funkcie a metabolizmu pri rozvoji patologickej zmeny
Calcium homeostasis and signalization in cells - structural, functional and metabolic relations during developmentof patologic changers
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Uhrík Branislav, CSc.
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007
Transportné a signalizačné mechanizmy biologických membrán za normálnych a patologických podmienok
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2002 - 31.12.2006
Membrproc - Membránovo viazané procesy a ich úloha v normálnej a patologickej fyziológii hospodárskych zvierat a ich symbiotických mikroorganizmov
Membrane-associated processes and their role in normal and pathological physiology of farm animals and their symbiotic microorganisms
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Šmigáň Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2002 - 31.12.2005
RyR - Štúdium modulácie vlastností vnútrobunkových kanálov v mitochondriách a v endoplazmatickom retikule buniek
Study of modulation of intracellular channels from mitochondria and endoplasmic reticulum
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2003 - 31.12.2005
RyR - Štúdium modulácie vlastností vnútrobunkových vápnikových kanálov z buniek kardiomyocytov a trachey
Study of modulation of intracellular calcium channels from cardiocytes and trachea
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2000 - 31.12.2002
IP3R - Vplyv farmakologicky aktívnych látok na vlastnosti inozitol 1,4,5-trifosfátom riadeného jednotlivého vápnikového kanálu.
Influence of pharmacologically active drugs on properties single IP3R channels
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.1997 - 31.12.1999