Projektová činnosť

Medzinárodné

-
Genetics and genomics of anaerobic gut treponemas
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Restrikčné modifikačné systémy anaerobných baktérií
Restriction-modification systems of anaerobic bacteria
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2008

Národné

Genetická ekológia antibiotickej rezistencie: výskyt rezistencie, gény rezistencie a ich šírenie v populáciách voľne žijúcich živočíchov
Genetic ecology of antibiotic resistance: resistance, resistance genes and its spreading in wild living animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Nové metódy biologickej ochrany pred mikrobiálnymi ochoreniami včiel
New methods of biological protection from bees microbial diseases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Časovo - priestorové trendy šírenia hnilôb drevín v sídlach v ostatných troch desaťročiach
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Genomika a biotechnologické využitie genómu bakteriofágov Enterococcus faecalis
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Vplyv cudzorodých látok na biodiverzitu a antioxidačný status prirodzených mikrobiálnych ekosystémov
Impact of xenobiotic substances on the biodiversity and the antioxidative status of natural microbial ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Biológia a ekológia plazmidov v mikrobiálnom ekosystéme tráviaceho traktu
Plasmid biology and ecology in digestive tract microbial ecosystem
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
ENZYBIO - Enzybiotiká - molekulárny dizajn nových antibakteriálnych látok degradujúcich bunkovú stenu Gram-pozitívnych kokov
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Hydrolázy bunkových stien enterokokov: molekulárna a funkčná charakterizácia
Cell wall hydrolases of enterococci: molecular and functional characterisation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Piknová Mária, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
ENTAMBICO - Enterocíny a eliminácia metabolickej záťaže vyvolanej prenosnou rezistenciou na antibiotiká u enterokokov
Enterocins and amelioration of biological cost of acquired antibiotic resistance in enterococci
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.3.2007 - 31.8.2010