História


Ústav bol založený v roku 1964 ako Oddelenie fyziológie hospodárskych zvierat na Ústave experimentálnej biológie a stal sa samostatným ústavom SAV v roku 1969.

Za svoju dlhoročnú históriu sa vyprofiloval na jediné pracovisko Slovenskej akadémie vied základného výskumu na Slovensku, ktoré sa zaoberá fyziológiou hospodárskych zvierat.

Výskum je zameraný hlavne na komplexný výskum fyziológie tráviaceho traktu z interdisciplinárneho pohľadu na rôznych úrovniach, od molekulárnej cez bunkovú až ku systémovej, s dôrazom na molekulárnu diagnostiku komenzálnych mikroorganizmov vo vzťahu ku zdravotne nezávadným potravinám, ochrane zdravia zvierat a ľudí a fyziologické regulácie makroorganizmu.

Súčasná vedecká aktivita je zameraná hlavne na základný a aplikovaný výskum aditív na báze enterokokov s bakteriocinogénnym a probiotickým účinkom a štúdium bakteriocín-produkujúcich a probiotických kultúr v tráviacom trakte a ich vplyv na zdravie zvierat a ľudí.

Sleduje sa dynamika vývoja a mechanizmy rezistencie na betalaktámové antibiotiká a fluorochinolóny u animálnych enterobaktérií. U probiotických a komenzálnych laktobacilov sa skúma prítomnosť získanej a prirodzenej rezistencie na antibiotiká.

Moduluje sa ovplyvňovanie produkcie konjugovanej linolovej kyseliny u prežúvavcov s priamym výstupom pre ľudí. Testuje sa morfologický a funkčný stav tenkého čreva vo vzťahu k príjmu potravy u mláďat a v dospelosti s dôrazom na prekrmovania.  Sleduje sa vzťah črevnej mikroflóry k obezite.

Vyvíja sa molekulárny dizajn nových antibakteriálnych látok, enzybiotík, degradujúcich bunkovú stenu baktérií. Študuje sa ochranná úloha selénu u kurčiat kŕmených krmivom s obsahom mykotoxínov a účinok rastlinných silíc na funkcie tenkého čreva a celkového antioxidačného statusu organizmu.

V rámci vývinovej fyziológie je študovaná génová expresia a fyziologická aktivita vybraných bunkových receptorov počas preimplantačného embryonálneho vývinu, apoptóza ako mechanizmus adaptácie preimplantačného embrya na nepriaznivé vplyvy prostredia a špecifiká apoptotózy v preimplantačnom embryu.

Ústav sa podieľa na uskutočňovaní doktorandského štúdia ako externá vzdelávacia inštitúcia v odboroch: veterinárna morfológia a fyziológia, biochémia, mikrobiológia, fyziológia živočíchov.

Pracoviská Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV sú lokalizované na dvoch miestach: Šoltésovej 4-6, 04001 Košice a Areál pri Hornáde, Pri hati 10, kde sú okrem laboratórií umiestnené aj experimentálne zverince.

Od 1.1.2018 je ÚFHZ SAV organizačnou jednotkou Centra Biovied SAV so sídlom v Bratislave.

 

Video-prezentácia ÚFHZ SAV, Spektrum vedy 2011,  Zdravé zviera – zdravé potraviny – zdravý človek:

CVTI – Spektrum vedy

Brožúra o ÚFHZ SAV vydaná pri príležitosti 50. výročia založenia Ústavu experimentálnej biológie, predchodcu nášho ústavu:

UFHZ-brozura k 50. vyrociu UEB