BSD 2019 Základné informácie

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU – XIV. ročník

Dátum konania: 14. a 15. november 2019
Miesto konania: Pavilón morfologických disciplín, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Organizačný a programový výbor:
MVDr. Dušan Fabian, DrSc., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Otvorenie:
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., UVLF, Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., UPJŠ, Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc., riaditeľ ÚFHZ, Centrum biovied SAV

Príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov organizátorov:
doc. MVDr. I. Kožárová, PhD., UVLF v Košiciach
doc. MVDr. D. Sopková, PhD., UVLF v Košiciach
RNDr. L. Maliničová, PhD., PF UPJŠ v Košiciach
RNDr. T. Kisková, PhD., PF UPJŠ v Košiciach
RNDr. K. Čobanová, PhD., ÚFHZ Centrum biovied SAV
RNDr. Š. Čikoš, CSc., ÚFHZ Centrum biovied SAV

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2019
Zostavila: RNDr. Veronika Kovaříková, PhD.
Recenzovali: doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD., MVDr. Monika Drážovská, PhD.