Základné informácie

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV sa podieľa na uskutočňovaní doktorandského štúdia ako externá vzdelávacia inštitúcia podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ÚFHZ SAV má Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR priznané právo podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia v týchto študijných odboroch:

  • 4.1.22 Biochémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • 4.2.10 Fyziológia živočíchov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • 4.2.7 Mikrobiológia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  • 6.3.3 Veterinárna morfológia a fyziológia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Štúdium sa organizuje v dennej a externej forme. Študentmi doktorandského štúdia sa môžu stať absolventi vysokých škôl (spravidla veterinárskeho a prírodovedeckého zamerania), ktorí úspešne študovali a štúdium VŠ ukončili predpísanou štátnou záverečnou skúškou.

V prijímacom pokračovaní uchádzač preukáže:

  • odborné vedomosti zo zvoleného študijného odboru a predpoklady pre samostatnú vedeckú prácu,
  • jazykové znalosti z jedného svetového jazyka.