Základné informácie

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat z Centra biovied Slovenskej akadémie vied sa podieľa na uskutočňovaní doktorandského štúdia ako externá vzdelávacia inštitúcia podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

CBv ÚFHZ má Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR priznané právo podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia v týchto študijných odboroch a programoch:

Študijný odbor:

  • Biológia, garant MVDr.Dušan Fabian, DrSc. Študijné programy sa realizujú v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach:

Študijný program: Fyziológia živočíchov

Študijný odbor:

  • Veterinárne lekárstvo, garant prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc. Študijné programy sa realizujú v spolupráci s Univerzitou Veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach:

Študijné programy:   Mikrobiológia

Veterinárna morfológia a fyziológia

Štúdium sa organizuje v dennej a externej forme. Študentmi doktorandského štúdia sa môžu stať absolventi vysokých škôl (spravidla veterinárskeho a prírodovedeckého zamerania), ktorí úspešne študovali a štúdium VŠ ukončili predpísanou štátnou záverečnou skúškou.

V prijímacom konaní uchádzač preukáže:

  • odborné vedomosti zo zvoleného študijného programu a predpoklady pre samostatnú vedeckú prácu,
  • jazykové znalosti z jedného svetového jazyka.