Projekty

Medzinárodné

BETTER - Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.
Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania:21.10.2021 - 20.10.2025
EpiLipidNET - Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku
Pan-European Network in Lipidomics and Epilipidomics
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Balážová Mária, PhD.
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA19105/#tabs|Name:overview
Doba trvania:13.10.2020 - 12.10.2024
Molekulárne a fyziologické vlastnosti proteínov včelej materskej kašičky
Molecular and physiological properties of honeybee royal jelly proteins
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Bíliková Katarína, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.4.2021 - 31.3.2024
ENOVAT - Európska sieť pre optimalizáciu veterinárnej antimikrobiálnej liečby
European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Doba trvania:15.11.2019 - 14.11.2023
Aplikácia tymolu ako kŕmneho aditiva vo výžive králikov.
Application of thymol as feed additive in rabbit nutrition.
Program:Mobility
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2022
BACFOOD - Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby
Bacteriocins and their benefits in reduction of spoilage, biofilm-producing bacteria from food products and food industry environment
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2019 - 31.12.2022
Prospešnosť aplikácie bakteriocínov v diéte koní
Benefits of bacteriocins application in horse diet
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2019 - 31.12.2022
Štúdium membránových proteínov asociovaných s extracelulárnymi vezikulami v reprodukčnom trakte cicavcov
Study of membrane proteins associated with extracellular vesicles in the mammalian reproductive tract
Program:Mobility
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Michalková Katarína, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2022
Väzobné vlastnosti a úloha vybraných kvasinkových a ľudských proteínov prenášajúcich lipidy
Binding properties and function of selected yeast and human lipid transfer proteins
Program:Mobility
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Griač Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2022

Národné

ALTZINC - Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat
Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2022 - 30.6.2026
2/0057/22 - Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch
Smart deep brain stimulation as a treatment strategy in treatment-resistant depression
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom
Modulation of neuronal excitability by homocysteine
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Sledovanie vplyvu UV-B žiarenia na poškodenie DNA a reparačných mechanizmov v bunkovej línií L1210 exprimujúcej P-glykoproteín
The effect of UV-B radiation on DNA damage and repair mechanisms in the P-glycoprotein-expressing L1210 cell line
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Šereš Mário, PhD.
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu
​​​​​RNA structural determinant of Alus exonization
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Královičová Jana, PhD.
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov
Physiopathology of T-type calcium channels in motor neuron function
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:dr. Weiss Norbert, PhD.
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Nano-Neuro-Plast - Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat
Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
GLYCO4BIO - Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie
Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
RENASTHERA - Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek
Novel renal antisense therapy platform for CKD
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.8.2021 - 30.6.2025
NONBOVQUAL - Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek
Evaluation method of raw goat milk microbiological quality and use of autochthonous lactic acid bacteria at non-bovine Milk processing
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
IZOTIOVIVO - Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka
Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates\' and carboxylates\' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Šereš Mário, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
HiVaLip - Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou
Nonconventional yeasts as producers of high value-added lipids
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Holič Roman, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
LIPinINF - Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu
The potential role of valproic acid in attenuation of inflammation
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.8.2021 - 30.6.2025
Optogenetika u s - Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie
Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat
Bacteriocins and their use to reduce spoilage microbiota in animal husbandry
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Pogány Simonová Monika, PhD
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány
Bioactive oils in the therapy of microbial infections on avian chorioallantoic membrane
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Máčajová Mariana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat
Nutritional and health biomarkers in farm animals
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia
Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek
A new insight at isothiocyanates as substances interfering with the homeostasis of neoplastically transformed cells
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Imrichová Denisa, PhD.
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospodárske zvieratá.
-
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách
Monitoring the interconnection of molecular events leading to the development of multidrug resistance in leukemic cells
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora
The role of protein-protein interactions in regulation of the cardiac ryanodine receptor
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat.
Iron intake and antibiotic resistance in food animal Enterobacterales.
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Kryofertilita - Kryouchovávanie gamét a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky
Cryopreservation of cattle gametes and embryos for gene banking
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2020 - 30.6.2024
Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo
Novel antidepressant therapy - long term consequencies on offspring
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Doba trvania:1.7.2020 - 30.6.2024
Omnipotence - Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny
Defense mechanisms of microbial and animal cells in reducing their sensitivity to plant defensive compounds
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2020 - 30.6.2024
KINSPL - Posttranslačná regulácia faktorov zostrihu pre-mRNA
Post-translational regulation of pre-mRNA splicing factors
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2024
LEBRE - Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin
Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2020 - 30.6.2024
Interakcie mitochondriálnych genómov
Interactions of mitochondrial genomes
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2020 - 31.12.2023
Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok
The skin microbiome in dogs under physiological and pathological conditions
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2020 - 31.12.2023
Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách
Punicic acid: production and mechanisms of its action in yeasts
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Holič Roman, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2020 - 31.12.2023
Nova generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat.
New generation of feed additives in animal nutrition.
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2020 - 31.12.2023
Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov
Brain plasticity associated with learned vocal communication in songbirds
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2020 - 31.12.2023
Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek
Sterol quality control in utilisation of external sterols under hypoxic stress in yeast
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Valachovič Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2020 - 31.12.2023
Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach
Regulation of ryanodine receptors (RYR) from the rat brain under physiological and pathophysiological conditions
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2020 - 31.12.2023
Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka
Study of tetraspanin family proteins in cattle reproduction process
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Jankovičová Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2020 - 31.12.2023
ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov
Alternative parasite control of small ruminant
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Váradyová Zora, PhD
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2019 - 30.6.2023
EMBRYOLOSS - Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu
Etiology of early preimplantation development disorders
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2019 - 30.6.2023
Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu
Co-transcriptional folding of pre-mRNA, model of structural motifs required for exon definition
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Královičová Jana, PhD.
Doba trvania:1.7.2019 - 30.6.2023
iPoW - Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny
Behavioural and physiological indicators of poultry welfare
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.8.2018 - 31.12.2022
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu
Functional analysis of new proteins required for meiotic recombination.
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2019 - 31.12.2022
Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky
-
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Griač Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2019 - 31.12.2022
Inhibícia de novo syntézy pyrimidínov ako potenciálny spôsob liečby akútnej myeloidnej leukémie s rezistenciou voči hypometylačným látkam
De novo pyrimidines synthesis inhibition as a potential treatment for acute myeloid leukemia with resistance to hypomethylating agents
Program:DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Šimoničová Kristína
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2022
Kontrola integrity DNA v preimplantačnom embryu
-
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Baran Vladimír, CSc.
Doba trvania:1.1.2019 - 31.12.2022
Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí
Mechanisms of communication and adaptation of preimplantation embryo in a disturbed environment
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2019 - 31.12.2022
Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni
A pilot study of the selective effects of a new generation of RNA interfering agents at the cellular level
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2020 - 31.12.2022
KBD - Poškodenia hrebeňa hrudnej kosti – príčiny a dôsledky pre welfare, zdravie a produkciu nosníc
Keel bone damage – causes and consequences for laying hens welfare, health and production
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Bilčík Boris, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2019 - 31.12.2022
Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin
Behavioural disturbances in poultry – influence of mother presence and definition of individual phenotypes susceptible to its development
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Pichová Katarína, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2019 - 31.12.2022
Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včielieho plodu
Study and use of the bacteriocins in prevention of American foulbrood
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Kopčáková Anna, PhD.
Doba trvania:1.1.2019 - 31.12.2022
Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1.
Study of alteration in leukemia cells phenotype after induction of ABCB1 membrane transporter
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2019 - 31.12.2022
Využitie aptamérov v základnej diagnostike AML - vývoj a validácia
Use of aptamers in the diagnosis of AML - development and validation
Program:DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Domšicová Michaela
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2022