Projekty

Medzinárodné

TREASURE - Materský perinatálny stres a nepriaznivé výsledky u potomstva: Optimalizácia vývoja dojčiat
Maternal Perinatal Stress and Adverse Outcomes in the Offspring: Maximising infants´development
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu:https://e-services.cost.eu/action/CA22114
Doba trvania:9.11.2023 - 8.11.2027
MedPlants4Vet - Medicinálne rastliny v starostlivosti o zdravie zvierat: prechod z tradičnej na modernú veterinárnu medicínu.
Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine;
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA22109/
Doba trvania:12.10.2023 - 11.10.2027
LipAI - Regulácia lipidov ako protizápalová terapia
Lipid Regulation for Anti-Inflammatory Therapy
Program:JRP
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Balážová Mária, PhD.
Doba trvania:1.1.2024 - 31.12.2026
LIFT - Zlepšenie životov hospodárskych zvierat - položenie základov pre pozitívne životné podmienky zvierat
Lifting farm animal lives – laying the foundations for positive animal welfare
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu:https://liftanimalwelfare.eu/
Doba trvania:4.11.2022 - 3.11.2026
TRANSLACORE - Translačná kontrola v európskej onkologickej sieti
Translational control in Cancer European Network
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Messingerová Lucia , PhD.
Doba trvania:4.10.2022 - 3.10.2026
GenE-Humdi - Liečba chorôb modifikáciou genómu
Genome Editing to Treat Humans Diseases
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Doba trvania:15.9.2022 - 14.9.2026
ANDRONET - Európska sieť pre andrológiu – koordinácia výskumu, vzdelávania a verejného povedomia
European Andrology Network – Research Coordination, Education And Public Awareness
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA20119/
Doba trvania:27.10.2021 - 26.10.2025
BETTER - Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.
Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania:21.10.2021 - 20.10.2025
Absorbcia, distribúcia, depozícia a eliminácia enkapsulovanej formy tymolu v organizme králikov.
Absorption, distribution, deposition and elimination of encapsulated form of thymol in rabbit organism.
Program:Open Mobility
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2023 - 31.12.2024
Ako ovplyvňujú biotransformačné procesy tymolu "zdravie čreva" u zvierat.
How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism
Program:Mobility
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2023 - 31.12.2024
EpiLipidNET - Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku
Pan-European Network in Lipidomics and Epilipidomics
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Balážová Mária, PhD.
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA19105/#tabs|Name:overview
Doba trvania:13.10.2020 - 12.10.2024
Molekulárne a fyziologické vlastnosti proteínov včelej materskej kašičky
Molecular and physiological properties of honeybee royal jelly proteins
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Bíliková Katarína, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.4.2021 - 31.3.2024

Národné

Cielená úprava enzýmovej aktivity ako liečebná stratégia pri ochoreniach mozgu rezistentných na farmakoterapiu
-
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:MUDr. Grinchii Daniil, PhD.
Doba trvania:1.1.2024 - 31.12.2027
Fosforylácia ryanodínového receptora/Ca2+ kanála ako efektívny regulátor medzi-kanálovej komunikácie
-
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Doba trvania:1.1.2024 - 31.12.2027
Zmeny metylácie DNA sprevádzajúce rozvoj viacliekovej rezistencie
DNA methylation changes accompanying the development of multidrug resistance
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Pavlíková Lucia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2024 - 31.12.2027
BPKMKZHPMF - Bezantibiotické prístupy kontroly mastitíd dojníc so zvýšením hygieny prostredia na produkčných farmách
Non-antibiotic approaches to control mastitis of cows with an increase in the hygiene of dairy farms conditions
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2023 - 30.6.2027
FATSPOMBE - Funkčná analýza TOR signálnej dráhy v regulácii abiotického stresu v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Functional analyses of TOR signaling pathway in the regulation of abiotic stress response in the fission yeast
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2023 - 30.6.2027
Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom
-
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Doba trvania:1.7.2023 - 30.6.2027
mClicID - Na stope identity mitochondriálneho chloridového kanálu
-
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana, PhD.
Doba trvania:1.7.2023 - 30.6.2027
PUFA-REPRO-BOOST - Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín
Prevention of periconceptional reproductive failure in animals via supplementation of diet with various sources of polyunsaturated fatty acids
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2023 - 30.6.2027
RETATGZPP - Využitie rekombinantných enzýmov s tioglukozidázovou aktivitou na transformáciu rastlinných glukozinolátov a ich analógov na biologicky aktívne látky s preventívnym a supresívnym účinkom na rozvoj neoplázie.
Use of recombinant enzymes with thioglucosidase activity for the transformation of plant glucosinolates and their analogues into biologically active substances with preventive and suppressive effect on neoplasia development
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Imrichová Denisa, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2023 - 30.6.2027
Identifikácia behaviorálnych a neurobiologických indikátorov pozitívneho welfaru hydiny
Identification of behavioural and neurobiological indicators of positive poultry welfare
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2023 - 31.12.2026
Infračervená termografia ako nástroj štúdia emócií a welfaru zvierat
Infrared thermography as a tool for the study of emotions and animal welfare
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Pichová Katarína, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2023 - 31.12.2026
Interakcia mitochondriálneho chloridového kanálu s translokátorovým proteínom
-
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana, PhD.
Doba trvania:1.1.2023 - 31.12.2026
Molekulárne mechanizmy reakcií preimplantačného embrya na faktory prostredia
Molecular mechanisms of preimplantation embryo responses to environmental factors
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2023 - 31.12.2026
Proteíny prenášajúce lipidy - štúdium molekulárnych mechanizmov a ich možné využitie ako cieľov intervencie pri liečbe niektorých ochorení.
Lipid transfer proteins – study of molecular mechanisms and their potential as targets in treatment of selected human diseases.
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2023 - 31.12.2026
Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám
-
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Doba trvania:1.1.2023 - 31.12.2026
Objasnenie funkcie vybraných génov v meiotickom delení u kvasinky Schizosaccharomyces pombe
Elucidation of the function of selected genes in meiotic division in the yeast Schizosaccharomyces pombe
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2023 - 30.12.2026
Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu
Characterization of excitatory and inhibitory neurons in the brain areas relevant for development of social behaviour in the autismrelated model
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Jurkovičová Tarabová Bohumila, PhD.
Doba trvania:1.7.2022 - 30.6.2026
Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondria
-
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Doba trvania:1.7.2022 - 30.6.2026
ALTZINC - Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat
Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2022 - 30.6.2026
DRPGE - Úloha proteínov DNA opravy v génovej represii
The role of DNA repair proteins in gene repression
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2022 - 30.6.2026
Biotechnologický potenciál netradičných kvasiniek z hľadiska produkcie skvalénu
Biotechnological potential of nonconventional yeast in the production of squalene
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Garaiová Martina, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch
Smart deep brain stimulation as a treatment strategy in treatment-resistant depression
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
NANOREDUMET - Kŕmne aditíva s obsahom zinku ako stratégia zníženia emisií metánu u prežúvavcov s endoparazitmi
Zinc feed additives as a strategy to reduce methane emissions in ruminants with endoparasites
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Váradyová Zora, PhD
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2024 - 31.12.2025
Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom
Modulation of neuronal excitability by homocysteine
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Sledovanie vplyvu UV-B žiarenia na poškodenie DNA a reparačných mechanizmov v bunkovej línií L1210 exprimujúcej P-glykoproteín
The effect of UV-B radiation on DNA damage and repair mechanisms in the P-glycoprotein-expressing L1210 cell line
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Šereš Mário, PhD.
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu
RNA structural determinant of Alus exonization
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Královičová Jana, PhD.
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Úloha fosfatidylglycerolu v potláčaní zápalu
The role of phosphatidylglycerol in attenuation of inflammation
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov
Physiopathology of T-type calcium channels in motor neuron function
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:dr. Weiss Norbert, PhD.
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Nano-Neuro-Plast - Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat
Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
GLYCO4BIO - Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie
Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
RENASTHERA - Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek
Novel renal antisense therapy platform for CKD
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.8.2021 - 30.6.2025
NONBOVQUAL - Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek
Evaluation method of raw goat milk microbiological quality and use of autochthonous lactic acid bacteria at non-bovine Milk processing
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
IZOTIOVIVO - Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka
Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates\' and carboxylates\' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Šereš Mário, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
HiVaLip - Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou
Nonconventional yeasts as producers of high value-added lipids
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Holič Roman, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
LIPinINF - Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu
The potential role of valproic acid in attenuation of inflammation
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.8.2021 - 30.6.2025
Optogenetika u s - Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie
Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat
Bacteriocins and their use to reduce spoilage microbiota in animal husbandry
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Pogány Simonová Monika, PhD
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány
Bioactive oils in the therapy of microbial infections on avian chorioallantoic membrane
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Máčajová Mariana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat
Nutritional and health biomarkers in farm animals
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia
Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
-
Engineering of oleaginous yeast Rhodotorula toruloides as an efficient cell factory for punicic acid production
Program:DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Krajčiová Daniela
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2024 - 31.12.2024
Manipulácia neurogenézy a jej vplyv na spev pestúnky japonskej
-
Program:DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Radič Rebecca
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2024 - 31.12.2024
Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek
A new insight at isothiocyanates as substances interfering with the homeostasis of neoplastically transformed cells
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Imrichová Denisa, PhD.
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospodárske zvieratá.
-
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách
Monitoring the interconnection of molecular events leading to the development of multidrug resistance in leukemic cells
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Úloha mirtazapínu pri modulácii neurozápalových zmien v potomstve modelu materskej depresie
-
Program:DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Idunková Alžbeta
Doba trvania:1.1.2024 - 31.12.2024
Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora
The role of protein-protein interactions in regulation of the cardiac ryanodine receptor
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Vplyv kyseliny valproovej na imunitnú reakciu bunky
-
Program:DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Ďurišová Ivana
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2024 - 31.12.2024
Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat.
Iron intake and antibiotic resistance in food animal Enterobacterales.
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Kryofertilita - Kryouchovávanie gamét a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky
Cryopreservation of cattle gametes and embryos for gene banking
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2020 - 30.6.2024
Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo
Novel antidepressant therapy - long term consequencies on offspring
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Doba trvania:1.7.2020 - 30.6.2024
Omnipotence - Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny
Defense mechanisms of microbial and animal cells in reducing their sensitivity to plant defensive compounds
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2020 - 30.6.2024
KINSPL - Posttranslačná regulácia faktorov zostrihu pre-mRNA
Post-translational regulation of pre-mRNA splicing factors
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2024
LEBRE - Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin
Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2020 - 30.6.2024