Projekty

Medzinárodné

MedPlants4Vet - Medicinálne rastliny v starostlivosti o zdravie zvierat: prechod z tradičnej na modernú veterinárnu medicínu.
Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine;
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA22109/
Doba trvania:12.10.2023 - 11.10.2027
LIFT - Zlepšenie životov hospodárskych zvierat - položenie základov pre pozitívne životné podmienky zvierat
Lifting farm animal lives – laying the foundations for positive animal welfare
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA21124/
Doba trvania:4.11.2022 - 3.11.2026
TRANSLACORE - Translačná kontrola v európskej onkologickej sieti
Translational control in Cancer European Network
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Messingerová Lucia , PhD.
Doba trvania:4.10.2022 - 3.10.2026
GenE-Humdi - Liečba chorôb modifikáciou genómu
Genome Editing to Treat Humans Diseases
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Doba trvania:15.9.2022 - 14.9.2026
ANDRONET - Európska sieť pre andrológiu – koordinácia výskumu, vzdelávania a verejného povedomia
European Andrology Network – Research Coordination, Education And Public Awareness
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA20119/
Doba trvania:27.10.2021 - 26.10.2025
BETTER - Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.
Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania:21.10.2021 - 20.10.2025
Absorbcia, distribúcia, depozícia a eliminácia enkapsulovanej formy tymolu v organizme králikov.
Absorption, distribution, deposition and elimination of encapsulated form of thymol in rabbit organism.
Program:Open Mobility
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Plachá Iveta, PhD
Doba trvania:1.1.2023 - 31.12.2024
Ako ovplyvňujú biotransformačné procesy tymolu "zdravie čreva" u zvierat.
How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism
Program:Open Mobility
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Plachá Iveta, PhD
Doba trvania:1.1.2023 - 31.12.2024
EpiLipidNET - Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku
Pan-European Network in Lipidomics and Epilipidomics
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Balážová Mária, PhD.
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA19105/#tabs|Name:overview
Doba trvania:13.10.2020 - 12.10.2024
Molekulárne a fyziologické vlastnosti proteínov včelej materskej kašičky
Molecular and physiological properties of honeybee royal jelly proteins
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Bíliková Katarína, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.4.2021 - 31.3.2024
ENOVAT - Európska sieť pre optimalizáciu veterinárnej antimikrobiálnej liečby
European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Doba trvania:15.11.2019 - 14.11.2023

Národné

Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom
-
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Doba trvania:1.7.2023 - 30.6.2027
Na stope identity mitochondriálneho chloridového kanálu
-
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana, PhD.
Doba trvania:1.7.2023 - 30.6.2027
Interakcia mitochondriálneho chloridového kanálu s translokátorovým proteínom
-
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana, PhD.
Doba trvania:1.1.2023 - 31.12.2026
Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám
-
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Doba trvania:1.1.2023 - 31.12.2026
Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu
Characterization of excitatory and inhibitory neurons in the brain areas relevant for development of social behaviour in the autismrelated model
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Jurkovičová Tarabová Bohumila, PhD.
Doba trvania:1.7.2022 - 30.6.2026
Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondria
-
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Doba trvania:1.7.2022 - 30.6.2026
ALTZINC - Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat
Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2022 - 30.6.2026
DRPGE - Úloha proteínov DNA opravy v génovej represii
The role of DNA repair proteins in gene repression
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2022 - 30.6.2026
Biotechnologický potenciál netradičných kvasiniek z hľadiska produkcie skvalénu
Biotechnological potential of nonconventional yeast in the production of squalene
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Garaiová Martina, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch
Smart deep brain stimulation as a treatment strategy in treatment-resistant depression
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom
Modulation of neuronal excitability by homocysteine
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Sledovanie vplyvu UV-B žiarenia na poškodenie DNA a reparačných mechanizmov v bunkovej línií L1210 exprimujúcej P-glykoproteín
The effect of UV-B radiation on DNA damage and repair mechanisms in the P-glycoprotein-expressing L1210 cell line
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Šereš Mário, PhD.
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu
​​​​​RNA structural determinant of Alus exonization
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Královičová Jana, PhD.
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Úloha fosfatidylglycerolu v potláčaní zápalu
The role of phosphatidylglycerol in attenuation of inflammation
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov
Physiopathology of T-type calcium channels in motor neuron function
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:dr. Weiss Norbert, PhD.
Doba trvania:1.1.2022 - 31.12.2025
Nano-Neuro-Plast - Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat
Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
GLYCO4BIO - Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie
Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
RENASTHERA - Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek
Novel renal antisense therapy platform for CKD
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.8.2021 - 30.6.2025
NONBOVQUAL - Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek
Evaluation method of raw goat milk microbiological quality and use of autochthonous lactic acid bacteria at non-bovine Milk processing
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
IZOTIOVIVO - Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka
Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates\' and carboxylates\' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Šereš Mário, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
HiVaLip - Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou
Nonconventional yeasts as producers of high value-added lipids
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Holič Roman, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
LIPinINF - Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu
The potential role of valproic acid in attenuation of inflammation
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.8.2021 - 30.6.2025
Optogenetika u s - Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie
Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2025
Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat
Bacteriocins and their use to reduce spoilage microbiota in animal husbandry
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Pogány Simonová Monika, PhD
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány
Bioactive oils in the therapy of microbial infections on avian chorioallantoic membrane
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Máčajová Mariana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat
Nutritional and health biomarkers in farm animals
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia
Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek
A new insight at isothiocyanates as substances interfering with the homeostasis of neoplastically transformed cells
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Imrichová Denisa, PhD.
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospodárske zvieratá.
-
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách
Monitoring the interconnection of molecular events leading to the development of multidrug resistance in leukemic cells
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora
The role of protein-protein interactions in regulation of the cardiac ryanodine receptor
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat.
Iron intake and antibiotic resistance in food animal Enterobacterales.
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2021 - 31.12.2024
Kryofertilita - Kryouchovávanie gamét a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky
Cryopreservation of cattle gametes and embryos for gene banking
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2020 - 30.6.2024
Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo
Novel antidepressant therapy - long term consequencies on offspring
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Doba trvania:1.7.2020 - 30.6.2024
Omnipotence - Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny
Defense mechanisms of microbial and animal cells in reducing their sensitivity to plant defensive compounds
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2020 - 30.6.2024
KINSPL - Posttranslačná regulácia faktorov zostrihu pre-mRNA
Post-translational regulation of pre-mRNA splicing factors
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2021 - 30.6.2024
LEBRE - Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin
Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2020 - 30.6.2024
Interakcie mitochondriálnych genómov
Interactions of mitochondrial genomes
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2020 - 31.12.2023
Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok
The skin microbiome in dogs under physiological and pathological conditions
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2020 - 31.12.2023
Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách
Punicic acid: production and mechanisms of its action in yeasts
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Holič Roman, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2020 - 31.12.2023
Nová generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat.
New generation of feed additives in animal nutrition.
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2020 - 31.12.2023
Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni
A pilot study of the selective effects of a new generation of RNA interfering agents at the cellular level
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.7.2020 - 31.12.2023
Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov
Brain plasticity associated with learned vocal communication in songbirds
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2020 - 31.12.2023
Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek
Sterol quality control in utilisation of external sterols under hypoxic stress in yeast
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Valachovič Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2020 - 31.12.2023
Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach
Regulation of ryanodine receptors (RYR) from the rat brain under physiological and pathophysiological conditions
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2020 - 31.12.2023
Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka
Study of tetraspanin family proteins in cattle reproduction process
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Jankovičová Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania:1.1.2020 - 31.12.2023