Projekty

Medzinárodné

EpiLipidNET – Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku
Pan-European Network in Lipidomics and Epilipidomics
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA19105/#tabs|Name:overview
Doba trvania: 13.10.2020 – 12.10.2024
Aplikácia tymolu ako kŕmneho aditiva vo výžive králikov.
Application of thymol as feed additive in rabbit nutrition.
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Prospešnosť aplikácie bakteriocínov v diéte koní
Benefits of bacteriocins application in horse diet
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov
New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Messingerová Lucia , PhD.
Doba trvania: 11.9.2018 – 10.9.2022
BACFOOD – Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby
Bacteriocins and their benefits in reduction of spoilage, biofilm-producing bacteria from food products and food industry environment
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
ANIMBACHEL – Bakteriocíny, bezpečný spôsob redukovania na antibiotiká rezistentné baktérie pre zachovanie zdravého chovu prasiat
Bacteriocins, a safe way to inhibit antibiotic resistant bacteria from pigs for healthy farming
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 15.2.2019 – 31.12.2021

Národné

Nano-Neuro-Plast – Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat
Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat
Bacteriocins and their use to reduce spoilage microbiota in animal husbandry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Pogány Simonová Monika, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány
Bioactive oils in the therapy of microbial infections on avian chorioallantoic membrane
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Máčajová Mariana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat
Nutritional and health biomarkers in farm animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Imrichová Denisa, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora
The role of protein-protein interactions in regulation of the cardiac ryanodine receptor
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat.
Iron intake and antibiotic resistance in food animal Enterobacterales.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Kryofertilita – Kryouchovávanie gamét a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky
Cryopreservation of cattle gametes and embryos for gene banking
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Omnipotence – Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny
Defense mechanisms of microbial and animal cells in reducing their sensitivity to plant defensive compounds
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
LEBRE – Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin
Multidrug resistance of leukemia cells – Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Interakcie mitochondriálnych genómov
Interactions of mitochondrial genomes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok
The skin microbiome in dogs under physiological and pathological conditions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách
Punicic acid: production and mechanisms of its action in yeasts
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Holič Roman, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Nova generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat.
New generation of feed additives in animal nutrition.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov
Brain plasticity associated with learned vocal communication in songbirds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek
Sterol quality control in utilisation of external sterols under hypoxic stress in yeast
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valachovič Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach
Regulation of ryanodine receptors (RYR) from the rat brain under physiological and pathophysiological conditions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka
Study of tetraspanin family proteins in cattle reproduction process
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jankovičová Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
ALTREAT – Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov
Alternative parasite control of small ruminant
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Váradyová Zora, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
EMBRYOLOSS – Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu
Etiology of early preimplantation development disorders
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Královičová Jana, PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Kontrola integrity DNA v preimplantačnom embryu
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Baran Vladimír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí
Mechanisms of communication and adaptation of preimplantation embryo in a disturbed environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni
A pilot study of the selective effects of a new generation of RNA interfering agents at the cellular level
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 31.12.2022
KBD – Poškodenia hrebeňa hrudnej kosti – príčiny a dôsledky pre welfare, zdravie a produkciu nosníc
Keel bone damage – causes and consequences for laying hens welfare, health and production
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin
Behavioural disturbances in poultry – influence of mother presence and definition of individual phenotypes susceptible to its development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pichová Katarína, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včielieho plodu
Study and use of the bacteriocins in prevention of American foulbrood
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopčáková Anna, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1.
Study of alteration in leukemia cells phenotype after induction of ABCB1 membrane transporter
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
FUPKOPROSP – Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravie
Functional food based on goats milk and its benefit on health
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 – 31.7.2022
iPoW – Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny
Behavioural and physiological indicators of poultry welfare
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2022
BIOZINC – Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat – možnosti a riešenia
Bioavailability of zinc in animals – the possibilities and solutions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2022
Dbl2 – Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Dbl2 protein as a novel regulator of genome stability and dynamics in fission yeast
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2022
SWIREG – Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie.
Regulation of the Swi5-Sfr1 complex by protein phosphorylation.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2018 – 30.6.2022
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33
Analyses of allele-specific regulation of CD33 expression
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Královičová Jana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
External sterol utilization protects yeast membranes under hypoxic stress
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petrisková Lívia
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
Fotodynamická terapia nádorových buniek karcinómu krčka maternice na modeli chorioalantoickej membrány morčacieho embrya
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kundeková Barbora
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu
Functional analysis of new proteins required for meiotic recombination.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu.
Characterization of new yeast model of Barth syndrome.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii
Voltage dependent calcium channels in nociception.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Potenciálne využitie stabilizátorov nálady na obnovenie mitochondriálnej funkcie
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Káňovičová Paulína
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
PuriTAAR – Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1)
Investigation of the mechanism of action of novel putative antidepressant drugs: pyridoindole derivatives and trace amine-associated receptor-1 (TAAR1) ligands
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
The fission yeast Dbl2 protein and its role in chromatin architecture
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piteľová Alexandra
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou
Effect of endoplasmic reticulum-stress inducing substances on cell cycle regulatory mechanisms in cell lines with MDR phenotype
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šereš Mário, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu
The effect of polyphenols on the functions of signal proteins involved in proteins N-glycosylation in the endoplasmic reticulum of leukemia cells, depending on the expression of P-glycoprotein
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Boháčová Viera, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Petrič Daniel
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Macková Katarína, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021