BSD 2020 Základné informácie

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU – XV. ročník

Dátum konania: 12. a 13. november 2020
Miesto konania: Košice, video konferencia prostredníctvom platformy MS Teams©

Organizačný a programový výbor:
MVDr. Dušan Fabian, DrSc., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov organizátorov:

doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD., UVLF v Košiciach
doc. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD., UVLF v Košiciach
doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc., PF UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Bianka Bojková, PhD., PF UPJŠ v Košiciach
RNDr. Dobroslava Bujňáková, PhD., ÚFHZ Centrum biovied SAV
RNDr. Štefan Čikoš, DrSc., ÚFHZ Centrum biovied SAV

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2020
Zostavila: RNDr. Veronika Kovaříková, PhD.
Recenzovali: doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD., MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.