BSD 2021 Základné informácie

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU – XVI. ročník

Dátum konania: 11. a 12. november 2021
Miesto konania: Košice, video konferencia prostredníctvom platformy Zoom Meeting a pre verejnosť prostredníctvom Youtube.

Organizačný a programový výbor:
MVDr. Dušan Fabian, DrSc., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., RNDr. Veronika Kovaříková, PhD.

Príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov organizátorov:

doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD., UVLF v Košiciach
doc. MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD., UVLF v Košiciach
doc. RNDr. Bianka Bojková, PhD., PF UPJŠ v Košiciach
RNDr. Terézia Kisková, PhD., PF UPJŠ v Košiciach
MVDr. Monika Pogány Simonová, PhD., ÚFHZ Centrum biovied SAV
RNDr. Štefan Čikoš, DrSc., ÚFHZ Centrum biovied SAV

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2021
Zostavila: RNDr. Veronika Kovaříková, PhD., ÚFHZ CBv SAV
Recenzovali: MVDr. Jana Koščová, PhD., UVLF v Košiciach, doc. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD., UVLF v Košiciach