BSD 2023 Základné informácie

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU – XVIII. ročník

Dátum konania: 9. a 10. november 2023
Miesto konania: Pavilón morfologických disciplín, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Bolo prezentovaných 28 príspevkov z 30 publikovaných.

Organizačný a programový výbor:

RNDr. Veronika Kovaříková, PhD., MVDr. Dušan Fabian, DrSc., doc. MVDr. Jana Koščová, PhD.

Príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov organizátorov:

doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD., UVLF v Košiciach
doc. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD., UVLF v Košiciach
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.,  PF UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Monika Kassayová CSc., PF UPJŠ v Košiciach
MVDr. Monika Pogány Simonová, PhD., ÚFHZ Centrum biovied SAV
RNDr. Štefan Čikoš, DrSc., ÚFHZ Centrum biovied SAV

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2023
Zostavila: RNDr. Veronika Kovaříková, PhD. (ÚFHZ Centrum biovied SAV)
Recenzovali: doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD. (UVLF), MVDr. Monika Drážovská, PhD. (UVLF)