Projektová činnosť

Medzinárodné

Morfologicko-funkčná štúdia riadenia bunkového cyklu zárodočných buniek a kmeňových buniek.
Morphology-functional study of cell cycle on embryonal cells and stem cells.
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Baran Vladimír, CSc.
Doba trvania: 1.4.2005 - 31.12.2009

Národné

EMBRYOLOSS - Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu
Etiology of early preimplantation development disorders
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Kontrola integrity DNA v preimplantačnom embryu
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Baran Vladimír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Molekulárne mechanizmy adaptácie preimplantačného embrya
Molecular mechanisms of preimplantation embryo adaptation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
Úloha vybraných bunkových receptorov v preimplantačnej embryogenéze
The role of selected cell receptors in preimplantation embryogenesis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
EmbCellDev - Kontrolné mechanizmy vývinu oocytu a preimplantačného embrya
Control mechanisms oocyte and preimplantation embryo develpment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Baran Vladimír, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.saske.sk/embcelldev/
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
Extracelulárne signály - vplyv na preimplantačnú embryogenézu
Extracellular signals – the influence on the preimplantation embryogenesis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
RegEmbryo - Molekulárne mechanizmy regulácie vývinu preimplantačného embrya
Molecular mechanisms of preimplantation embryo development regulation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010