Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu 2019

Základné informácie

Dátum konania: 14. a 15. november 2019
Miesto konania: Pavilón morfologických disciplín, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Organizačný a programový výbor:

MVDr. Dušan Fabian, DrSc., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Otvorenie:

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., UVLF, Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., UPJŠ, Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc., riaditeľ ÚFHZ, Centrum biovied SAV

Príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov organizátorov:

doc. MVDr. I. Kožárová, PhD., UVLF v Košiciach
doc. MVDr. D. Sopková, PhD., UVLF v Košiciach
RNDr. L. Maliničová, PhD., PF UPJŠ v Košiciach
RNDr. T. Kisková, PhD., PF UPJŠ v Košiciach
RNDr. K. Čobanová, PhD., ÚFHZ Centrum biovied SAV
RNDr. Š. Čikoš, CSc., ÚFHZ Centrum biovied SAV

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2019
Zostavila: RNDr. Veronika Kovaříková, PhD. (ÚFHZ Centrum biovied SAV)
Recenzovali:  doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD., MVDr. Monika Drážovská, PhD.

Ocenení doktorandi

Komisia vybrala spomedzi 38 prihlásených najlepších prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup vedeckých publikácií:

  • Petra Adamková, UPJŠ (Ústav biologických a ekologických vied, Katedra fyziológie živočíchov)
  • Filip Humeník, UVLF (Katedra anatómie, histológie a fyziológie, Ústav anatómie)
  • Nikola Jureková, UPJŠ (Ústav biologických a ekologických vied, Katedra Zoológie)
  • Stanislav Lauko, UVLF (Katedra mikrobiológie a imunológie, Ústav mikrobiológie a gnotobiológie)
  • Dominika Mravčáková, UVLF (Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV)
  • Katarína Peňazziová, UVLF (Katedra mikrobiológie a imunológie, Ústav mikrobiológie a gnotobiológie)
  • Jozef Pisko, UPJŠ (Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV)
  • Ivana Timková, UPJŠ (Ústav biologických a ekologických vied, Katedra mikrobiológie)
  • Miroslava Vargová, UVLF (Parazitologický ústav SAV)