Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu 2023

Základné informácie

Dátum konania: 9. a 10. november 2023
Miesto konania: Pavilón morfologických disciplín, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Bolo prezentovaných 28 príspevkov z 30 publikovaných.

Organizačný a programový výbor:

RNDr. Veronika Kovaříková, PhD., MVDr. Dušan Fabian, DrSc., doc. MVDr. Jana Koščová, PhD.

Príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov organizátorov:

doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD., UVLF v Košiciach
doc. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD., UVLF v Košiciach
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.,  PF UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Monika Kassayová CSc., PF UPJŠ v Košiciach
MVDr. Monika Pogány Simonová, PhD., ÚFHZ Centrum biovied SAV
RNDr. Štefan Čikoš, DrSc., ÚFHZ Centrum biovied SAV

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2023
Zostavila: RNDr. Veronika Kovaříková, PhD. (ÚFHZ Centrum biovied SAV)
Recenzovali: doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD. (UVLF), MVDr. Monika Drážovská, PhD. (UVLF)

Ocenení doktorandi

Komisia vybrala spomedzi všetkých účastníkov 10 najlepších prác, ktoré boli ocenené darčekovými poukazmi.

  • Barčáková Ivana, Mgr., Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie, UPJŠ
  • Dančová Nikola, Mgr., Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat, UVLF
  • Fedorová Viktória, Mgr., Ústav experimentálnej fyziky, SAV, UPJŠ
  • Gomulec Pavel, MVDr., Klinika prežúvavcov, UVLF
  • Hanzelová Zuzana, MVDr., Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, UVLF
  • Magurová Martina, Mgr., Neurobiologický ústav, BMC SAV, UPJŠ
  • Marešová Scarlett, MVDr., Klinika malých zvierat oddelenie chirurgie, UVLF
  • Roškovičová Veronika, MUDr., I. Chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP v Košiciach, UPJŠ
  • Ryniková Mária, Mgr., Katedra fyziológie živočíchov, UPJŠ
  • Zábolyová Natália, MVDr., ÚFHZ CBV SAV v.v.i., UVLF