Významné vedecké výsledky 2012

Plazmidy Selenomonas ruminantium

Lívia Kolesar Fecskeová, Peter Javorský, Peter Pristaš

Genomická analýza populácie plazmidov u druhu Selenomonas ruminantium, významného predstaviteľa mikrobiálneho ekosystému tráviaceho traktu prežúvavcov, ukázala, že na evolúcii týchto plazmidov sa významným spôsobom podieľa rekombinácia. Porovnaním plazmidových genómov sme identifikovali vysokokonzervatívne sekvencie slúžiace pravdepodobne ako “horúce miesta” pre rekombináciu a výmenu replikačných modulov. Použitím PCR metódy sme charakterizovali viaceré replikačné moduly plazmidov S. ruminantium a identifikovali sme prítomnosť nového replikačného modulu z doteraz neznámeho plazmidu. Zároveň sme pozorovali významnú štruktúrnu nestabilitu plazmidov S. ruminantium.

KOLESAR FECSKEOVÁ, Lívia – IVAN, Jozef – JAVORSKÝ, Peter – PRISTAŠ, Peter. Variability of putative rep gene cassettes in Selenomonas ruminantium plasmids. In FEMS Microbiology Letters, 2012, vol., 336 no. 2, p. 98-103. (2011: 2.044 – IF, Q3 – JCR, 1.105 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2012 – Current Contents). ISSN 0378-1097.

Experimentálne probiotiká u psov

Viola Strompfová, Iveta Plachá, Klaudia Čobanová, Andrea Lauková

V snahe hľadania riešení súčasných zdravotných problémov u psov, týkajúcich sa predovšetkým narušenia imunitného systému, sme sa zamerali na sledovanie účinkov rastlinného extraktu Všehojovca ostnitého (Eleutherococcus senticosus Rupr. & Maxim.) – adaptogénu známeho najmä svojimi antistresovými, antioxidačnými, imunostimulačnými a protizápalovými účinkami doposiaľ zistenými v humánnych štúdiách. Zároveň bola otestovaná aj kombinácia extraktu s probiotickým kmeňom Lactobacillus fermentum CCM 7421 (AD1) aplikované p.o. zdravým psom počas 14 dní. Diferencia výsledkov pri aplikácii samotného extraktu a jeho kombinácie s probiotickým kmeňom poukázala na výhodnejšie využitie kombinačnej aplikácie, u ktorej bol pozorovaný nárast populácie kyselinu mliečnu produkujúcich baktérií, redukcia klostrídií a koncentrácie amoniaku v truse, stimulácia fagocytárnej aktivity leukocytov a nárast celkových proteínov v krvnom sére. Kombinácia extraktu E. senticosus s L. fermentum CCM 7421 môže po optimalizácii ich dávky a dĺžky podávania z hľadiska zachovania pevnej konzistencie trusu nájsť perspektívne uplatnenie pri modulácii črevnej mikroflóry a imunitného systému u psov.

STROMPFOVÁ, Viola – PLACHÁ, Iveta – ČOBANOVÁ, Klaudia – GANCARČÍKOVÁ, Soňa – MUDROŇOVÁ, Dagmar – LAUKOVÁ, Andrea. Experimental addition of Eleutherococcus senticosus and probiotic to the canine diet. In Central European Journal of Biology, 2012, vol. 7, no. 3, p. 436-447. (2011: 1.000 – IF, Q3 – JCR, karentované – CCC). (2012 – Current Contents). ISSN 1895-104X.

Bifidobaktérie izolované z trusu psov

Vladimír Kmeť

Cieľom práce bolo idetinfikovať a charakterizovať bifidobaktérie zo psov a porovnať ich s komerčnými probiotickými kmeňmi. 16 izolátov Bifidobacterium animalis ssp.lactis z trusu psov (nemecký ovčiak) boli identifikovaných druhovo-špecifickou PCR, MALDI TOF analýzou a DNA sekvenovaním. Táto práca ako prvá popisuje výskyt B.animalis ssp.lactis v črevnom trakte psov. Izoláty zo psov sa jemne líšili v RAPD a rep-PCR profiloch oproti kmeňom z jogurtu a typovým kmeňom B.animalis ssp. lactis. Silná autoagregačná schopnosť bola pozorovaná len u kmeňov zo psov.

BUNEŠOVÁ, V. – VLKOVÁ, E. – ŘADA, V. – ROČKOVÁ, Š. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KMEŤ, Vladimír. Bifidobacterium animalis subsp. lactis strains isolated from dog faeces. In Veterinary Microbiology, 2012, vol. 160, no. 3-4, p. 501-503. (2011: 3.327 – IF, Q1 – JCR, 1.560 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2012 – Current Contents). ISSN 0378-1135.