Významné vedecké výsledky 2013

Bakteriálna antibiotiková rezistencia u havranov

Vladimír Kmeť, Zuzana Drugdová

Štúdium bolo zamerané na bakteriálnu antibiotikovú rezistenciu u havranov, ktoré predstavujú dôležitý epidemiologický aspekt z hľadiska ich chovania sa a ekológie. Celkove bolo vyšetrených 130 kmeňov E. coli na rezistenciu a virulenciu. Kmene s vyššou hladinou MIC na cefalosporíny a fluorochinolóny boli vybrané na detekciu beta-laktamázových génov (CTX-M, CMY), na plazmidovú chinolónovú rezistanciu qnrS, integrázu 1, a na faktory virulencie pre aviárne pathogénne E. coli (iutA, cvaC, iss, tsh, ibeA, papC, kpsII). Gény CTX-M1, CMY-2, integráza 1, papC, cvaC, iutA boli detekované u jedného kmeňa a u druhého kmeňa E.coli boli detekované qnrS, integráza 1, iss, cvaC a tsh. Analýza pomocou DNA mikroaray ukázala absenciu verotoxínových a enterotoxínových génov. Výsledky naznačujú, že havrany môžu slúžiť nielen ako rezervoár rezistentných a virulentných E. coli pre ľudskú populáciu, ale môžu prenášať tieto kmene na obrovské vzdialenosti.

KMEŤ, Vladimír – DRUGDOVÁ, Zuzana – KMEŤOVÁ, Marta – STANKO, Michal. Virulence and antibiotic resistance of Escherichia coli isolated from rooks. In Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2013, vol.20, no.2, p.273-275. (2012: 3.060 – IF, Q1 – JCR, 0.459 – SJR, karentované – CCC). (2013 – Current Contents). ISSN 1232-1966.

Izolácia S. nepalensis z guána netopierov

Anna Vandžurová, Peter Javorský, Peter Pristaš

Analýza 6 ročnej vzorky guána z letnej kolónie netopiera veľkého a netopiera dlhouchého (Myotis myotis a M. blythii) ukázala, že dominantným kultivovateľným druhom baktérií v tomto prostredí je Staphylococcus nepalensis. Tento druh je známy ako patogén zvierat i ľudí. Získané izoláty vykazovali prítomnosť viacerých faktorov virulencie, najmä tvorbu kapsúl a rezistenciu voči viacerým antibiotikám. Ide o prvý dôkaz prítomnosti druhu S. nepalensis v guáne netopierov a získané výsledky naznačujú, že guáno nahromadené v ľudských obydliach môže predstavovať významné zdravotné riziko.

VANDŽUROVÁ, Anna – BAČKOR, P. – JAVORSKÝ, Peter – PRISTAŠ, Peter. Staphylococcus nepalensis in the guano of bats (Mammalia). In Veterinary Microbiology, 2013, vol., 164, p. 116-121. (2012: 3.127 – IF, Q1 – JCR, 1.441 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2013 – Current Contents). ISSN 0378-1135.

Analýza obsahu Polo-Like kinázy 1 (Plk1)

Vladimír Baran, Veronika Kovaříková, Pavol Rehák

Úvodná analýza obsahu Polo-Like kinázy 1 (Plk1) v priebehu prvého mitotického cyklu myšacieho embrya ukázala jeho zvyšujúcu úroveň počas S-fázy a následný pokles v priebehu delenia embryoálnej bunky. Enzymatická aktivácia Plk1 bola detekovaná v oboch prvojadrách (samčom a samičom) jednobunkového embrya bezprostredne pred rozpadom obalov prvojadier počas zahájenia mitotického delenia. V tomto štádiu bunkového cyklu bola aktivovaná forma Plk1 lokalizovaná v oboch prvojadrách a tiež v MTOCs (centrozomálne štruktúry pohlavných buniek a ranných embryí). V priebehu metafázy bola Plk1 akumulovaná hlavne na póloch deliaceho vretienka a čiastočne na povrchu kondenzovaných chromozómov. Experimenty ukázali, že inhibícia aktivity Plk1nevyvolala tvorbu monopolárneho deliaceho vretienka tak, ako v prípade somatickej bunky ale spôsobila značnú dezorganizáciu mikrotubulárnych štruktúr bipolárneho vretienka a dislokalizáciu chromozómov. Embryá s inhibovanou aktivitou Plk1 vstúpili do prvého mitotického delenia ale to bolo následne zastavené v štádiu metafázy. Tento blok mitotického delenia nebol prekonaný ani po blokovaní SAC (kontrolný bod pre vstup do cytokinézy). Analýza „time-lapse recording“ (kontinuálneho sledovanie buniek) odhalila dynamiku segregovaných kondenzovaných chromozómov v embryách s blokovanou aktivitou Plk1. Tieto výsledky dokumentujú, že Plk1 kináza nie je esenciálna pre zahájenie prvého mitotického cyklu pre-implantačného embrya, ale jej aktivita je kľúčová pre priebeh tohto cyklu.

BARAN, Vladimír – ŠOLC, Peter – KOVAŘÍKOVÁ, Veronika – REHÁK, Pavol – ŠUTOVSKÝ, P. Polo-like kinase 1 is essential for the first mitotic division in the mouse embryo. In Molecular Reproduction and Development, 2013, vol. 80, p. 522-534. (2012: 2.812 – IF, Q2 – JCR, 1.119 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2013 – Current Contents). ISSN 1040-452X.