Významné vedecké výsledky 2014

Adrenergné receptory u preimplantačných embryí

Štefan Čikoš, Soňa Czikková, Ján Burkuš, Žofia Janštová, Dušan Fabian, Juraj Koppel

Katecholamíny zohrávajú dôležitú úlohu v embryogenéze, pričom dáta získané na modeli laboratórnych hlodavcov ukazujú, že tieto molekuly môžu pôsobiť už v preimplantačnom vývinovom období. Pomocou RT-PCR so špecifickými oligonukleotidmi rozlišujúcimi medzi jednotlivými zástupcami rodiny adrenergných receptorov sme skúmali expresiu adrenergných receptorov u kravských a králičích oocytov, morúl a blastocýst. Identifikovali sme viacero profilov expresie transkriptov adrenergných receptorov. Transkripty niektorých receptorových subtypov (kravské alfa 2 receptory, králičie α2A, α2C, β1 a β2 receptory) sme detegovali u všetkých skúmaných štádií, čo naznačuje expresiu receptora počas celej (alebo väčšiny) preimplantačnej vývinovej periódy. Expresia u oocytov, ale nie u neskorších štádií bola zistená len u jedného subtypu receptora (králičí α1B). Naopak, mRNA viacerých receptorov bola detegovaná u embryí, ale nie u oocytov (kravské beta receptory, králičí α1A). Nukleotidové sekvencie našich PCR produktov amplifikovaných u králičích oocytov a preimplantačných embryí predstavujú prvé publikované mRNA sekvencie (čiastkové sekvencie kódujúce aspoň jeden transmembránový región) králičieho α2C, β1 and β2 adrenergného receptora. Naše výsledky naznačujú, že expresia adrenergných receptorov by mohla byť všeobecnou črtou cicavčích oocytov a preimplantačných embryí. Na druhej strane, porovnanie troch cicavčích druhov (krava, králik, myš) odhalilo možné medzidruhové rozdiely v expresii jednotlivých subtypov adrenergných receptorov. Naše výsledky podporujú predstavu, že stresové mediatory môžu pôsobiť priamo v bunkách preimplantačných embryí.

ČIKOŠ, Štefan – CZIKKOVÁ, Soňa – CHRENEK, P. – MAKAREVICH, A.V. – BURKUŠ, Ján – JANŠTOVÁ, Žofia – FABIAN, Dušan – KOPPEL, Juraj. Expression of adrenergic receptors in bovine and rabbit oocytes and preimplantation embryos. In Reproduction in Domestic Animals, 2014, vol. 49, no. 1, p. 92-100. (2013: 1.177 – IF, Q2 – JCR, 0.660 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2014 – Current Contents). ISSN 0936-6768.

Fermentácia fungálnych substrátov v bachore

Monika Wencelová, Zora Váradyová, Katarína Mihaliková, Peter Pristaš, Dušan Jalč, Svetlana Kišidayová

Obohacovanie cereálnych agroindustriálnych krmivových substrátov hubou Cunninghamella echinulata ako zdroja fungálnej gama-linolénovej kyseliny (GLA) otvára nové perspektívy vo výžive hospodárskych zvierat. Testovanie cereálnych diét obohatených fungálnou GLA nemalo významný vplyv na bachorovú fermentáciu a biohydrogenáciu mastných kyselín, ale významne ovplyvnilo koncentráciu GLA v bachorovej tekutine. Substráty obohatené hubou C. echinulata boli po prvý krát za týmto účelom testované vo výžive oviec.

WENCELOVÁ, Monika – VÁRADYOVÁ, Zora – MIHALIKOVÁ, Katarína – GUOTHOVÁ, Lucia – JANŠTOVÁ, J. – ČERTÍK, Milan – HOMOĽOVÁ, Lucia – PRISTAŠ, Peter – JALČ, Dušan – KIŠIDAYOVÁ, Svetlana. Substrates enriched by the fungus Cunninghamella echinulata: an/in vitro study of nutrient composition, sheep rumen fermentation and lipid metabolism. In Journal of Applied Microbiology, 2014, vol. 117, p. 930-939. (2013: 2.386 – IF, Q2 – JCR, 0.987 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2014 – Current Contents). ISSN 1364-5072.

Štúdium vzťahov bachorových ciliát

Svetlana Kišidayová

Bola navrhnutá a testovaná metóda simultánnej identifikácie a kvantifikácie bachorových ciliát Entodinium spp. a ich episymbiontov – metanogénnych baktérií pomocou fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH) v bachore kráv kŕmených rôznym objemovým krmivom. Pomocou nových FISH sond pre druhy rodu Entodinium a bachorové metanogény bolo zistené, že fylogeneticky blízke druhy entodínií boli kolonizované podobnou populáciou metanogénnych archeí bez ohľadu na skrmované experimentálne objemové krmivo. Dominantnými kolonizátormi testovaných entodínií boli Methanobrevibacter thaueri, Methanobrevibacter millerae, Methanobrevibacter smithii, a aj zástupcovia Methanomicrobium a Methanosphaera. Vôbec po prvýkrát bola úspešne použitá metóda fluorescenčnej in situ hybridizácie na sledovanie zmien populácií bachorových ciliát a s nimi asociovaných metanogénnych baktérií. Vyvinuté simultánne FISH značenie sa javí ako spoľahlivý a účinný spôsob sledovania dynamiky symbiotických vzťahov medzi bachorovými protistami a metanogénmi na bunkovej úrovni.

XIA, Y. – KONG, Y.H. – SEVIOUR, R. – FORSTER, R.J. – KIŠIDAYOVÁ, Svetlana – MCALLISTER, T.A. Fluorescence in situ hybridization probing of protozoal Entodinium spp. and their methanogenic colonizers in the rumen of cattle fed alfalfa hay or triticale straw. In Journal of Applied Microbiology, 2014, vol. 116, no.1, p. 14-22. (2013: 2.386 – IF, Q2 – JCR, 0.987 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2014 – Current Contents). ISSN 1364-5072.