O oddelení

Hlavným objektom výskumu Oddelenia vývinovej fyziológie je preimplantačná vývinová perióda (t.j. obdobie medzi oplodnením vajíčka vo vajcovode a implantáciou embrya do maternice). Toto obdobie je jednou z najcitlivejších fáz v cicavčom embryonálnom vývine a poruchy, ktoré sa vyskytnú v jeho fyziologickom priebehu, sú často príčinou neúspešnej gravidity ako u ľudí tak u zvierat. Riešiteľský kolektív sa aktuálne sústredí na problematiku interakcií medzi materským organizmom a preimplantačným embryom. Ako prví sme vo vajíčkach a preimplantačných embryách identifikovali adrenergné receptory, na ktoré sa môže viazať adrenalín uvoľnený v materskom organizme po pôsobení stresových podnetov. Takýmto spôsobom môže materský stres negatívne ovplyvniť proces oplodnenia a vývin embrya. Naše výsledky získané na zvieracom modeli (laboratórna myš) ukazujú, že oplodnenie a preimplantačný vývin môže negatívne ovplyvniť aj materská obezita, pričom však určité množstvo telesného tuku je potrebné k zachovaniu dobrého reprodukčného zdravia. Tiež sme dokázali, že materský stres a obezita prítomné počas skorej gravidity môžu mať dopad na rôzne somatické a behaviorálne parametre potomstva. Naše ďalšie štúdie odhalili špecifické regulačné mechanizmy bunkového cyklu v štádiu vstupu a priebehu prvého mitotického cyklu embrya. Riešiteľský kolektív Oddelenia vývinovej fyziológie zaradila nezávislá národná agentúra ARRA v roku 2011 medzi špičkové vedecké tímy SAV. Oddelenie pozostáva z dvoch laboratórií:

 • Laboratórium reprodukcie a embryológie
  (MVDr. Dušan Fabian, DrSc.)
 • Laboratórium bunkovej signalizácie
  (RNDr. Štefan Čikoš, DrSc.)

Prístrojové vybavenie

 • Konfokálny mikroskop Leica TCS SP5 s “live-cell imaging” systémom na štúdium funkčnej morfológie živých buniek v reálnom čase
 • Automatizovaný priamy fluorescenčný mikroskop Nikon Eclipse 90i na štúdium funkčnej morfológie buniek a morfologickú diagnostiku mikroflóry
 • Priamy fluorescenčný mikroskop Olympus BX51 na štúdiun funkčnej morfológie buniek a morfologickú diagnostiku mikroflóry (spolu s NbU)
 • Inverzný fluorescenčný mikroskop Nikon Ti-E s mikromanipulačnou zostavou (Eppendorf) na mikromanipulačné zásahy na bunkovej úrovni
 • Inverzný svetelný mikroskop Nikon Ti-U na štúdiun morfológie buniek kultivovaných in vitro
 • Ramanovský spektrometer DXR s mikroskopom (Thermo Fisher Scientific) na metabolomnickú analýzu buniek a biologických tekutín
 • Analyzátor celotelovej magnetickej rezonancie pre laboratórne zvieratá EchoMRI 700 na meranie telesného tuku laboratórnych zvierat
 • Neinvazívny tlakomer pre laboratórne zvieratá CODA na meranie krvného tlaku laboratórnych zvierat
 • Real-time PCRsystémy Mx3000P (Stratagene-Agilent) a LC480 (Roche) pre detekciu a kvantifikáciu vybraných sekvencií nukleových kyselín (génov)
 • Mikroplatničkový multidetekčný analyzátor Synergy 2 (Biotek) pre analýzy vyžadujúce meranie fluorescencie, luminiscencie a absorbancie
 • Kapilárový mikroelektroforetický systém Agilent 2100 pre automatickú elektroforetickú analýzu DNA, RNA a proteínov.
 • Multiporátor Eppendorf pre elektroporáciu eukaryotických buniek, baktérií a kvasiniek
 • Zobrazovací systém s vysokou senzitivitou detekcie Fusion FX7 (Vilber Lourmat) pre detekciu chemiluminiscenčného signálu na membránach (Western blot analýza)
 • Mikrospektrofotometer NanoDrop (Thermo Scientific) pre spektrometrické meranie limitovaných objemov (1 ul) nukleových kyselín

Zoznam pracovníkov