Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu 2020

Základné informácie

Dátum konania: 12. a 13. november 2020
Miesto konania: Košice, video konferencia prostredníctvom platformy MS Teams©

Organizačný a programový výbor:

MVDr. Dušan Fabian, DrSc., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov organizátorov:

doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD., UVLF v Košiciach
doc. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD., UVLF v Košiciach
doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc., PF UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Bianka Bojková, PhD., PF UPJŠ v Košiciach
RNDr. Dobroslava Bujňáková, PhD., ÚFHZ Centrum biovied SAV
RNDr. Štefan Čikoš, DrSc., ÚFHZ Centrum biovied SAV

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2020
Zostavila: RNDr. Veronika Kovaříková, PhD. (ÚFHZ Centrum biovied SAV)
Recenzovali: doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD., MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.

Ocenení doktorandi

Komisia vybrala spomedzi 32 prednášok 12 najlepších prác, ktoré boli ocenené darčekovými poukazmi:

 • Bačová Kristína, Mgr. – Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV
 • Grelová Simona, MVDr. – Klinika malých zvierat, UVLF
 • Holota Radovan, Mgr. – Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie, PF UPJŠ
 • Karahutová Lívia, MVDr. – Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV
 • Koľvek Filip, MVDr. – Klinika koní, UVLF
 • Lapšanská Mária, MVDr. – Klinika malých zvierat, UVLF
 • Proškovcová Martina, Mgr. – Katedra farmakológie a toxikológie, UVLF
 • Polláková Magdaléna, Mgr. – Katedra biológie a fyziológie, UVLF
 • Ratvaj Marek, MVDr. – Katedra mikrobiológie a imunológie, UVLF
 • Spodniaková Barbora, MSc. – Ústav experimentálnej fyziky SAV
 • Vikartovská Zuzana, MVDr. Bc. – Univerzitná veterinárna nemocnica, UVLF
 • Zrubáková Jarmila, Mgr. – Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie, PF UPJŠ