Aktuálny ročník

XIX. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu sa bude konať 7. a 8. novembra 2024

  • Miesto konania: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73
  • Registrácia: Prihlášku vo forme Návratky je potrebné odoslať na adresu: seminar.boda@saske.sk najneskôr do 15. júla 2024
  • Prezentácia: Prednášky (10 minút + 5 minút diskusia)
  • Príspevok: Príspevok vo forme vedeckej publikácie (rozsah max. 3 strany vrátane obrazovej prílohy, bližšie informácie v ďalšom cirkulári) je potrebné odoslať najneskôr do 15. septembra 2024. Príspevky budú uverejnené v zborníku.
  • Tematické zameranie: Biologické, veterinárske a farmaceutické vedy
  • Podmienky: Nosná časť prezentovaných informácií by mala byť založená na výsledkoch, ktoré pochádzajú zo samostatnej práce doktoranda vykonanej v uplynulom roku jeho štúdia.
  • Súťaž: Najlepšie práce budú odmenené cenami. Práce bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov SAV, UVLF a UPJŠ. Za aktívnu účasť bude všetkým účastníkom pridelený stanovený počet kreditov.
  • Vložné: Bezplatné

Ďalšie informácie na: seminar.boda@saske.sk

Na stiahnutie: