Koloman Boďa

Profesor Koloman Boďa (1927-2005) patril medzi popredných slovenských vedeckých pracovníkov a na ňom je postavená bohatá tradícia základného výskumu v oblasti fyziológie hospodárskych zvierat na Slovensku. V roku 1964 kreoval oddelenie fyziológie hospodárskych zvierat ÚEB SAV v Košiciach, z ktorého v r. 1969 vznikol Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV. Jeho cieľom bolo vybudovať moderný ústav reprezentujúci československú veterinársku fyziológiu nielen v Československu ale aj vo svete. S odstupom času môžeme právom konštatovať, že tieto zámery sa úspešne naplnili.

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat mal pôvodne tri pracoviská, v Košiciach, Ivanke pri Dunaji a vo Zvolene. V roku 1990 vznikli na ich základe 2 samostatné ústavy: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat v Košiciach a Ústav biochémie a genetiky živočíchov v Ivanke pri Dunaji. Vedecká činnosť ústavu pod vedením profesora Boďu bola zameraná najmä na tri základné smery:

– analýzu základných mechanizmov efektívnej transformácie rastlinných bielkovín a nebielkovinového dusíka do živočíšnych bielkovín vrátane kontroly týchto procesov,

– kvantifikáciu výmenných procesov dusíkatých látok medzi krvou a tráviacim traktom oviec,

– poznanie odpovedí organizmu na zmenené podmienky prostredia na neurohumorálnej úrovni najmä u prežúvavcov.

Na ústave bol získaný rad prioritných poznatkov najmä v oblastiach využitia dusíka, fyziológie trávenia a utilizácie rôznych zdrojov energie, ktoré boli ocenené celým radom vyznamenaní a cien.

Profesor Koloman Boďa inicioval výskum na ústave v niektorých progresívnych oblastiach biotechnológií, ktoré sa rozvíjali naďalej a tvoria súčasť dnešného vedeckého programu ÚFHZ SAV. Ide napríklad o rozvoj poznania mikroflóry (vrátane bachorových prvokov) tráviaceho traktu hospodárskych zvierat využitím metód molekulárnej biológie, štúdium fyziologických procesov v bachore v in vitro podmienkach, mikropunkcie obličiek hospodárskych zvierat, výskum v oblasti preimplantačnej embryológie, analýza mechanizmov regulácie príjmu potravy na úrovni tráviaceho traktu a CNS. Zvlášť významné sú jeho práce zamerané na oblasť kozmickej fyziológie, ktoré boli riešené na pracovisku v Ivanke pri Dunaji, v rámci medzinárodného programu Interkozmos. Tento výskum bol mu veľmi blízky a aktívne sa v ňom angažoval aj po odchode do zaslúženého dôchodku.

Profesor Boďa vychoval celú generáciu nových vedeckých pracovníkov najmä v odbore veterinárnej fyziológie a fyziológie živočíchov, položil základy dvoch úspešných ústavov SAV. Jeho meno je naozajstným pojmom nielen na Slovensku a okolitých krajinách ale aj vo svete.

Autor textu: Doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.

Základné životopisné údaje tiež na: cs.wikipedia.org