Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu 2021

Základné informácie

Dátum konania: 11. a 12. november 2021
Miesto konania: Košice, video konferencia prostredníctvom platformy Zoom Meeting a pre verejnosť prostredníctvom Youtube.

Organizačný a programový výbor:

MVDr. Dušan Fabian, DrSc., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., RNDr. Veronika Kovaříková, PhD.

Príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov organizátorov:

doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD., UVLF v Košiciach
doc. MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD., UVLF v Košiciach
doc. RNDr. Bianka Bojková, PhD., PF UPJŠ v Košiciach
RNDr. Terézia Kisková, PhD., PF UPJŠ v Košiciach
MVDr. Monika Pogány Simonová, PhD., ÚFHZ Centrum biovied SAV
RNDr. Štefan Čikoš, DrSc., ÚFHZ Centrum biovied SAV

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2021
Zostavila: RNDr. Veronika Kovaříková, PhD. (ÚFHZ Centrum biovied SAV)
Recenzovali: MVDr. Jana Koščová, PhD., UVLF v Košiciach, doc. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD., UVLF v Košiciach

Ocenení doktorandi

Komisia vybrala spomedzi 34 prednášok najlepších prác, ktoré boli ocenené darčekovými poukazmi:

  • Petra Adamková, RNDr., Ústav biologických a ekologických vied/ Katedra fyziológie živočíchov UPJŠ
  • Alexandra Jászayová, Mgr., Parazitologický ústav SAV, UVLF
  • Zuzana Jurčacková, RNDr., Parazitologický ústav SAV, UVLF
  • Katarína Kalinová, Mgr., Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ
  • Zuzana Klepcová, Mgr., Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ
  • Stanislav Lauko, MVDr., Laboratórium gnotobiológie, Katedra mikrobiológie a imunológie UVLF
  • Daniel Petrič, Ing., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV
  • Lucia Štempelová, MVDr., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV
  • Ivana Večurkovská, Mgr., Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ